Verkiezingsprogramma

lokaal voor allemaal

Lokalen Hoeksche Waard is een onafhankelijke politieke partij, die zich volledig inzet voor de Hoeksche Waard en haar inwoners. De partij is voortgekomen uit een aantal lokale initiatieven uit eerdere gemeenten. De partij is met 5 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad en is in het college vertegenwoordigd.

Lokalen Hoeksche Waard hanteert 3 uitgangspunten bij het politieke handwerk, namelijk:

Lokalen Hoeksche Waard staat los van landelijke politieke partijen en is volledig gericht op de Hoeksche Waard. LHW zet zich in voor een gemeente met weinig bureaucratie en het leveren van maatwerk. In de gemeenteraad kiezen we voor herkenbare hoofdlijnen in het debat en duidelijke taal.


2. Dichtbij de inwoners

Lokalen Hoeksche Waard is een partij die betrokken is bij het wel en wee van de inwoners, een luisterend oor biedt en eerlijk reageert op vragen en opmerkingen. Als partij willen we perspectief bieden door mee te denken en oplossingsgericht te werk te gaan. Dat kan ook door inwoners te helpen als wegwijzer in de gemeentelijke organisatie. Ook hier gaan we duidelijk en pragmatisch te werk.

3. Iedereen doet (actief) mee

Lokalen Hoeksche Waard is een partij voor alle inwoners van onze gemeente. Ook voor hen die je niet (snel) hoort. We zijn lokaal verbonden en vinden de inbreng van maatschappelijke organisaties belangrijk. We willen het mensen mogelijk maken mee te doen, door hen te ondersteunen, te activeren, te stimuleren of te prikkelen. Iedereen doet er toe!


UITGANGSPUNTEN & PERSPECTIEVEN

Deze uitgangspunten van Lokalen Hoeksche Waard vertalen zich naar een aantal duidelijke handelingsperspectieven:

De mens vormt het hart van ons programma. Daarbij horen gelijkheid, waardigheid, vrijheid, solidariteit, inwonerschap en eerlijke rechtspleging. Uitgaan van de mens betekent ook het willen leveren van maatwerk, kleinschaligheid, een warme sociale omgeving en bereikbaarheid van voorzieningen. Vanzelfsprekend gaat het ook om de mens in zijn omgeving: de Hoeksche Waard. Zorg voor mensen, betekent ook zorgen een mooie, diverse en gezonde Hoeksche Waard.


STRATEGISCHE POSITIONERING HOEKSCHE WAARD

De Hoeksche Waard is een voornamelijk landelijke gemeente met ca. 88.000 inwoners. Het eiland is gelegen aan het Haringvliet en het Hollands Diep aan de zuidgrens van Zuid-Holland met Noord-Brabant. Binnen de gemeente liggen 14 grotere en kleinere dorpen. Bij deze dorpen en aan de noordrand van het eiland liggen diverse bedrijventerreinen. Voor de bedrijvigheid is de gemeente vooral op Rotterdam en omgeving georiënteerd. De landbouw, watersport en recreatie hebben meer verbinding met Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Van oudsher wordt er met Dordrecht en omgeving samengewerkt op de terreinen van maritieme industrie, zorg en de veiligheidsregio. Er zijn geen doorslaggevende redenen om deze historische oriëntatie te veranderen. Met het ondertekenen van de regiodeal is de samenwerking met de andere Zuid-Hollandse eilanden recent verstevigd en meer in balans gebracht met de andere samenwerkingen.

Sinds de vorming van de gemeente Hoeksche Waard is er hard gewerkt om te komen tot dezelfde regelingen en beleidsdoelen voor het hele eiland. Het is gelukt om dit te doen zonder dat hier aanzienlijke belangen van inwoners of verenigingen zijn aangetast. Ook de gemeentelijke lasten zijn in totaliteit op een laag niveau gebleven. 

Lokalen Hoeksche Waard is er trots op dat in een korte periode de gemeente Hoeksche Waard zich ontwikkeld heeft tot een stabiele organisatie. Hierdoor kan de gemeente zich volledig richten op de dienstverlening aan de inwoners en het vervullen van haar taken in de samenleving. Ook in de komende periode moet hierbij gewerkt worden langs de hiervoor genoemde kernwaarden. 

De inbreng van Lokalen Hoeksche Waard is zichtbaar geweest in de afgelopen periode. 

WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 

DEZE COLLEGEPERIODE ALS LOKALEN?

We hebben ons de afgelopen drie jaar ingespannen voor veel punten uit het vorige programma. Natuurlijk hebben we niet alles bereikt, maar voor het merendeel dit wel het geval of is tenminste de realisatie gestart.

De belangrijkste zijn:

SPEERPUNTEN voor de komende periode

Onze speerpunten liggen in de komende periode op de volgende onderwerpen. Daar gaan we in dit programma verder op in:

En we besteden aandacht aan een aantal randvoorwaarden van belang voor het optimaal functioneren van onze gemeentelijke organisatie.

1. Mobiliteit

De Hoeksche Waard is volop in beweging. In elk dorp worden huizen gebouwd, wegen aangepakt en we gaan weer meer op pad. De druk op de wegen neemt toe. De bereikbaarheid van de Hoeksche Waard staat onder druk. We moeten ons goed bewust zijn dat we eiland zijn en we veel tijd en aandacht moeten besteden aan de bereikbaarheid van en de doorstroming  in de Hoeksche Waard. Dit vraagt voortdurende investeringen; natuurlijk niet alleen in asfalt, maar ook in fietsverbindingen, landbouwroutes en voorzieningen voor nieuwe brandstoffen.

Het wonen in de Hoeksche Waard, ook aan provinciale / rand / dijk -wegen, moet zonder overlast voor inwoners mogelijk blijven. Er is meer aandacht nodig voor geluids- en trillingsoverlast van verkeer.

Uitspraken over mobiliteit...

{klik voor details}

2. Duurzaamheid, wonen en ondernemen

Duurzaamheid

De Lokalen Hoeksche Waard verstaan onder duurzaamheid het streven naar een situatie waarbij, als gevolg van genomen maatregelen, het menselijk handelen geen blijvende invloed heeft op het klimaat en de ecosystemen op de wereld. 

De afgelopen periode is hiervoor een programmaplan opgesteld gericht op:

De Lokalen Hoeksche Waard onderschrijven deze doelstellingen, maar willen de doelstelling inzake energieneutraliteit in lijn brengen met de overige onderdelen. Daarnaast leggen we hier verbindingen met andere beleidsdoelstellingen. We zijn ons sterk bewust van de spanning tussen ambitie, haalbaarheid en betaalbaarheid.

Uitspraken over duurzaamheid...

{klik voor details}

wonen

Mensen wonen langer thuis waarbij de huizen goed aangepast moeten worden als dit bij beperkingen van belang is. Deze voorzieningen moet goed en veilig gefaciliteerd worden waarbij juiste (veilige) hulpmiddelen worden ingezet. De zorg moet goed en passend georganiseerd zijn zodat voorkomen kan worden dat mensen (te) vroeg naar een verpleeghuis moeten. Samenwerking is hierin van groot belang. Binnen de contacten met o.a. zorgkantoren, ZVW, zorgaanbieders, WMO, woningbouwverenigingen, makelaars en wijkagenten kan er afgestemd worden wat de beste manier van samenwerking is. Lokalen HW staat voor het welzijn van de inwoners. Daar hoort kwaliteit van leven bij met passende zorg, zowel voor jong als oud(ere). Teveel senioren vereenzamen als ze alleen komen te staan. Ze wonen alleen in hun vaak te grote, niet aangepaste huizen. Voor deze mensen is het schrijnend dat de “bejaardenhuizen” zijn verdwenen. Daar woonden ze met anderen en er was verzorging en vertier. 

Lokalen HW vindt dat de gemeente snel weer een dergelijke woonvorm moet aanbieden. Wonen, welzijn en zorg onder 1 dak! Dat kan aan veel senioren een beter leven bieden in de herfst van hun bestaan.

Uitspraken over wonen...

{klik voor details}

groen

Uitspraken over groen...

{klik voor details}

natuur

Uitspraken over natuur...

{klik voor details}

ondernemen

Uitspraken over ondernemen...

{klik voor details}

3. Cultuur, Recreatie en Sport

Het in stand houden van de cultuur van de Hoeksche waard, vergt de nodige inzet. We hebben veel moois te bieden en dat moet namens de Lokalen Hoeksche Waard alleen maar meer worden.

Cultuur is een belangrijke verbinder in onze samenleving. Er moet meer reuring komen in de Hoeksche Waard. Lokalen Hoeksche waard pleit voor een Hoeksche Waard brede programmering door meer festivals, evenementen, openstelling van de musea en horeca op zondag en dat allemaal met een eenvoudig aanvraagproces voor een vergunning. De bovengrens voor vergunningvrije evenementen wordt verruimd naar 250 bezoekers.


We zien dat de beschikbaar gestelde rijksmiddelen, ook als zodanig worden opgenomen in onze begroting en niet in de algemene pot verdwijnen. Dat is fijn, en vooral nodig om ook op cultuur voldoende slagkracht te behouden. Laten we deze middelen zodanig inzetten dat nog veel mensen in de Hoeksche Waard kunnen blijven genieten.


Een zorgpunt is nog de harmonisatie van de buitensportaccommodaties. Er is nu veel ongelijkheid, achterstallig onderhoud en ook onzekerheid bij de gebruikers. Dit is een belangrijke zorg want verenigingen zijn het kloppend hart van vele dorpen.

Cultuur

Recreatie

Sport

4. Sociaal Domein en Jongeren

De menselijke maat terug in de samenleving.

Bijna alle inwoners van de Hoeksche Waard krijgen vroeg of laat te maken met “het sociaal domein” van de gemeente. Een veelheid aan wetten, regels en verordeningen, zoals de WMO, de Jeugdwet, de Participatiewet. Het gaat over sociale zekerheid, mantelzorg, armoedebestrijding, ouderenbeleid, jeugd en hangt ook samen met veel andere gebieden zoals onderwijs, wonen, verkeer en veiligheid. 

In dat hele woeste woud van wetten en regels verdwaal je als onwetende inwoner heel gemakkelijk. Dat geeft een gevoel van onmacht, onveiligheid, afhankelijkheid en te vaak ook van onrecht.

Mantelzorger zijn kies je niet. Het overkomt je. Er wordt steeds meer verwacht van mantelzorgers waarbij de overbelasting van de mantelzorger(s)een risico vormen. De LHW streeft naar een mantelzorgvriendelijke samenleving waarin mantelzorgers op een passende manier kunnen zorgen voor hun naaste. Zo kan spanning en ontspanning op elkaar afgestemd worden zodat de mantelzorgers hun taken langer kunnen volgehouden. Mantelzorgers zijn er in alle leeftijden.

Lokalen Hoeksche Waard vindt dat het anders moet, een overheid die uitgaat van de menselijke maat. 

Daarom vindt Lokalen Hoeksche Waard,

Sociale Zekerheid is een recht.

Ouderen, eenzaamheid en mantelzorg gaat ons allen aan

JONGEREN

Lokalen Hoeksche Waard vindt dat jongeren mee moeten kunnen denken en praten over alles wat hun leven raakt. Vaak gaat het om praktische dingen, zoals de plaats voor een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) of spel- en sportvoorzieningen. Hierbij is het belangrijk dat de betrokken medewerkers op tijd en op een eigentijdse manier jongeren hierbij betrekken.

Andere vraagstukken voor jongeren hebben te maken met het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld over duurzaamheid, wonen en openbaar vervoer. Hiervoor is een Jongerenraad nodig, die op voldoende positie krijgt om invloed te kunnen uitoefenen op de besluiten door de gemeenteraad. Ook de ambtelijke organisatie moet zich openstellen voor hun inbreng. 

Als we jongeren willen behouden in de Hoeksche waard zal er meer aandacht moeten gaan naar een actief verenigingsleven, goede hang & vrijetijdsvoorzieningen en aantrekkelijke jongerenwoningen, zowel koop als huurwoningen. De huidige woningmarkt hindert hen in de startfase van hun volwassen leven. 

Voor jongeren blijft het jeugdsport- en cultuurfonds in stand. Er wordt bekeken of de huidige bedragen toereikend zijn om hen mee te laten doen aan het verenigingsleven.

Vlotte openbaar vervoer voorzieningen tussen de dorpen onderling en naar Rotterdam zijn noodzakelijk voor jongeren. Deze moeten in stand blijven en zo mogelijk verbeterd worden.

Een ander belangrijk aspect is de mentale gezondheid van onze jongeren en preventie. Luister actief, betrek jongeren en biedt hen wat zij nodig hebben voor een gezond opvoed- en opgroeiklimaat in de Hoeksche Waard. Het jongerenwerk in de Hoeksche Waard moet op niveau blijven om jongeren te ondersteunen. De prestatiedruk in onze samenleving heeft een negatief effect op de mentale gezondheid van jongeren. Daar wil Lokalen Hoeksche Waard het debat over aanwakkeren.

Uitspraken over jongeren...


5. Participatie

Lokalen Hoeksche Waard staat voor een inclusieve samenleving van gelijke mogelijkheden en kansen voor elk individu, ongeacht beperkingen, leeftijd, gender, sociaal-culturele achtergrond, etniciteit, enzovoorts, met volledige acceptatie en waardering door de samenleving.”

We mogen ons gelukkig prijzen met een grote groep gepassioneerde inwoners in de Hoeksche Waard. Inwoners die met veel plezier en passie mee willen denken over verbeteringen, ontwikkelingen of terugkerende activiteiten. De zorgen, wensen, ideeën en initiatieven van de inwoners vragen een actieve houding van de gemeente. Eigentijdse participatie is iets anders dan een keer luisteren. Het vraagt van gemeentebestuurders, raadsleden en ambtenaren een open houding naar de inwoners, die vanaf het begin en bij de vervolgstappen worden betrokken bij een project en daadwerkelijk daar in mee kunnen sturen. Hier moet echt op gestuurd worden om het tot een succes te maken. Er zijn instrumenten en methoden. Er mag meer geëxperimenteerd worden.

Onderdeel van participatie is het dorpsgericht werken. Een mooi voorbeeld hiervan is de dorps conferentie zoals die plaatsvond in Klaaswaal, wat navolging kreeg in verschillende werkgroepen met bewoners. 

Overigens zitten er grenzen aan de mogelijkheden van participatie. Er is een grote groep inwoners, die niet beseft dat er iets extra’s verwacht wordt. Daarnaast vraagt het ook tijd en inzet van inwoners. Voor mensen die druk bezet zijn, is het niet altijd mogelijk om gedurende langere tijd te participeren. 

Uitspraken over participatie...


6. En verder...

Veiligheid

De Hoeksche Waard is een veilig eiland. Dit willen we zo houden. inwoners, bedrijven en instellingen kunnen veel doen aan preventie. Onderlinge betrokkenheid helpt daar ook bij. De gemeente stimuleert dat o.a. door buurtpreventie actief te ondersteunen. Daarnaast is het van belang dat binnen de politieregio Rotterdam-Rijnmond er voldoende aandacht is voor plattelandsgebieden. Anders zoeken criminelen steeds meer ons eiland op, omdat ze denken dat ze hier ongestoord kunnen werken. Er is behoefte aan meer BOA’s, juist om de leefbaarheid te versterken.

Uitspraken over veiligheid...

Digitalisering & Dienstverlening

Door corona is de digitalisering van onze samenleving en het gemeentelijke werk versneld. Dit geeft veel nieuwe mogelijkheden, waar we gebruik van willen maken. Investeren in ICT is geen mogelijkheid voor nieuwe bezuinigingen, maar een kans om de dienstverlening te verbeteren. Daar wil Lokalen Hoeksche Waard voluit mee doorgaan. Natuurlijk moeten er altijd mogelijkheden zijn om op een andere manier de gemeente te bereiken, want niet iedereen is handig met een computer of tablet.

Uitspraken over digitalisering en dienstverlening...

financiën

De gemeente Hoeksche Waard is een gemeente met lage lasten en staat er financieel gezond voor. Slechts 15 van de ca. 300 gemeenten in Nederland zijn goedkoper voor de inwoner qua woonlasten (ozb, riolering, afvalstoffenheffing). Lokalen Hoeksche Waard wil dat we doorgaan met het voeren van een financieel gezond beleid, maar met zo min mogelijk lastenverhoging voor inwoners en bedrijven. We realiseren ons wel dat de begroting onder druk staat, onder meer door taken die door het rijk bij de gemeente zijn neergelegd met te weinig geld. Als belangrijke voorzieningen voor inwoners, zoals bijvoorbeeld sport, cultuur en welzijn, onder druk komen te staan vanwege geldtekort, is de partij bereid na te denken over enige lastenverhoging. 

Uitspraken over financiën...

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026