Verkiezingsprogramma

lokaal voor allemaal

Lokalen Hoeksche Waard is een onafhankelijke politieke partij, die zich volledig inzet voor de Hoeksche Waard en haar inwoners. De partij is voortgekomen uit een aantal lokale initiatieven uit eerdere gemeenten. De partij is met 4 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad en is in het college vertegenwoordigd.

Lokalen Hoeksche Waard hanteert 3 uitgangspunten bij het politieke handwerk, namelijk:

 1. Onafhankelijk & pragmatisch

Lokalen Hoeksche Waard staat los van landelijke politieke partijen en is volledig gericht op de Hoeksche Waard. LHW zet zich in voor een gemeente met weinig bureaucratie en het leveren van maatwerk. In de gemeenteraad kiezen we voor herkenbare hoofdlijnen in het debat en duidelijke taal.


2. Dichtbij de inwoners

Lokalen Hoeksche Waard is een partij die betrokken is bij het wel en wee van de inwoners, een luisterend oor biedt en eerlijk reageert op vragen en opmerkingen. Als partij willen we perspectief bieden door mee te denken en oplossingsgericht te werk te gaan. Dat kan ook door inwoners te helpen als wegwijzer in de gemeentelijke organisatie. Ook hier gaan we duidelijk en pragmatisch te werk.

3. Iedereen doet (actief) mee

Lokalen Hoeksche Waard is een partij voor alle inwoners van onze gemeente. Ook voor hen die je niet (snel) hoort. We zijn lokaal verbonden en vinden de inbreng van maatschappelijke organisaties belangrijk. We willen het mensen mogelijk maken mee te doen, door hen te ondersteunen, te activeren, te stimuleren of te prikkelen. Iedereen doet er toe!


UITGANGSPUNTEN & PERSPECTIEVEN

Deze uitgangspunten van Lokalen Hoeksche Waard vertalen zich naar een aantal duidelijke handelingsperspectieven:

 • Mens voorop, zorg en bereikbaarheid op maat

 • Belangen van inwoners en verenigingen zijn leidend

 • Een actieve en rechtvaardige samenleving

 • Ruimtelijke ontwikkelingen toetsen aan de gevolgen voor mens, plant, dier en landschap

 • Stimuleren gezond economisch- en ondernemersklimaat

De mens vormt het hart van ons programma. Daarbij horen gelijkheid, waardigheid, vrijheid, solidariteit, inwonerschap en eerlijke rechtspleging. Uitgaan van de mens betekent ook het willen leveren van maatwerk, kleinschaligheid, een warme sociale omgeving en bereikbaarheid van voorzieningen. Vanzelfsprekend gaat het ook om de mens in zijn omgeving: de Hoeksche Waard. Zorg voor mensen, betekent ook zorgen een mooie, diverse en gezonde Hoeksche Waard.


STRATEGISCHE POSITIONERING HOEKSCHE WAARD

De Hoeksche Waard is een voornamelijk landelijke gemeente met ca. 88.000 inwoners. Het eiland is gelegen aan het Haringvliet en het Hollands Diep aan de zuidgrens van Zuid-Holland met Noord-Brabant. Binnen de gemeente liggen 14 grotere en kleinere dorpen. Bij deze dorpen en aan de noordrand van het eiland liggen diverse bedrijventerreinen. Voor de bedrijvigheid is de gemeente vooral op Rotterdam en omgeving georiënteerd. De landbouw, watersport en recreatie hebben meer verbinding met Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Van oudsher wordt er met Dordrecht en omgeving samengewerkt op de terreinen van maritieme industrie, zorg en de veiligheidsregio. Er zijn geen doorslaggevende redenen om deze historische oriëntatie te veranderen. Met het ondertekenen van de regiodeal is de samenwerking met de andere Zuid-Hollandse eilanden recent verstevigd en meer in balans gebracht met de andere samenwerkingen.

Sinds de vorming van de gemeente Hoeksche Waard is er hard gewerkt om te komen tot dezelfde regelingen en beleidsdoelen voor het hele eiland. Het is gelukt om dit te doen zonder dat hier aanzienlijke belangen van inwoners of verenigingen zijn aangetast. Ook de gemeentelijke lasten zijn in totaliteit op een laag niveau gebleven.

Lokalen Hoeksche Waard is er trots op dat in een korte periode de gemeente Hoeksche Waard zich ontwikkeld heeft tot een stabiele organisatie. Hierdoor kan de gemeente zich volledig richten op de dienstverlening aan de inwoners en het vervullen van haar taken in de samenleving. Ook in de komende periode moet hierbij gewerkt worden langs de hiervoor genoemde kernwaarden.

De inbreng van Lokalen Hoeksche Waard is zichtbaar geweest in de afgelopen periode.

WAT HEBBEN WE BEREIKT IN

DEZE COLLEGEPERIODE ALS LOKALEN?

We hebben ons de afgelopen drie jaar ingespannen voor veel punten uit het vorige programma. Natuurlijk hebben we niet alles bereikt, maar voor het merendeel dit wel het geval of is tenminste de realisatie gestart.

De belangrijkste zijn:

 • Cultuur: We hebben ons hard gemaakt voor extra geld voor cultuur bij de collegevorming. Dit is gelukt en er staat nu een stevig cultuurbeleid, dat past bij de Hoeksche Waard.

 • Mobiliteit: We hebben de onderlinge bereikbaarheid van de dorpen door betere verbindingen als hoofdpunt ingebracht. Verschillende plannen worden nu voorbereid en in de komende jaren uitgevoerd. Daarnaast hebben we initiatief genomen in de raad om buslijnen in stand te houden. Dat heeft effect gehad.

 • Vergunningen: Verscheidene keren hebben we nadruk gelegd op vereenvoudiging van het vergunningsproces. Onder andere bij de evenementenvergunning heeft dit resultaat gehad.

 • Jongerenraad: In 2019 hebben we initiatief genomen voor een Jongerenraad. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de beste vorm en nu is de voorbereiding zover dat de jongerenraad opgericht kan gaan worden.

 • Europese en nationale bijdragen: Op initiatief van Lokalen Hoeksche Waard heeft de gemeenteraad uitgesproken dat we als gemeente moeten zorgen voor deskundigheid om aan kunnen te sluiten bij nationale en Europese projecten en zo subsidiegeld binnen te halen voor de Hoeksche Waard.

SPEERPUNTEN voor de komende periode

Onze speerpunten liggen in de komende periode op de volgende onderwerpen. Daar gaan we in dit programma verder op in:

   1. Mobiliteit

   2. Duurzaamheid, wonen en ondernemen

   3. Cultuur, sport en recreatie

   4. Sociaal Domein en Jongeren

   5. Participatie

En we besteden aandacht aan een aantal randvoorwaarden van belang voor het optimaal functioneren van onze gemeentelijke organisatie.

1. Mobiliteit

De Hoeksche Waard is volop in beweging. In elk dorp worden huizen gebouwd, wegen aangepakt en we gaan weer meer op pad. De druk op de wegen neemt toe. De bereikbaarheid van de Hoeksche Waard staat onder druk. We moeten ons goed bewust zijn dat we eiland zijn en we veel tijd en aandacht moeten besteden aan de bereikbaarheid van en de doorstroming in de Hoeksche Waard. Dit vraagt voortdurende investeringen; natuurlijk niet alleen in asfalt, maar ook in fietsverbindingen, landbouwroutes en voorzieningen voor nieuwe brandstoffen.

Het wonen in de Hoeksche Waard, ook aan provinciale / rand / dijk -wegen, moet zonder overlast voor inwoners mogelijk blijven. Er is meer aandacht nodig voor geluids- en trillingsoverlast van verkeer.

Uitspraken over mobiliteit...

{klik voor details}
  • Inwoners betrekken in het voortraject bij grootschalige renovatie/onderhoud van wegen;

  • In de Hoeksche Waard moet er een herkenbaar hoofdwegennet zijn. Hiertoe wordt een randweg nabij Klaaswaal gerealiseerd en ook de ontsluiting vanuit het zuidwestelijk deel van het eiland wordt verbeterd. Hierdoor zal de overlast op de vele dijken in onze gemeenten worden teruggebracht;

  • Geluidsbelasting van doorgaande wegen op woonwijken naar beneden brengen, i.p.v. de wettelijke geluidsnorm omhoog;

  • Er is een sluitend openbaar vervoersnetwerk binnen de Hoeksche waard, met een hoge frequentie. Inwoners moeten bushaltes makkelijk kunnen bereiken;

  • Gratis vervoer voor senioren en minima binnen de dorpen ter bevordering van vitaliteit en tegengaan van eenzaamheid;

  • Elektrische deelvoertuigen (fiets/scooter/auto/step) stimuleren door de laadinfrastructuur op orde te maken;

  • Alle fietspaden zijn goed onderhouden en sluiten op elkaar aan, De Hoeksche Waard is bij uitstek hét fietseiland van de provincie;

  • Voor fietsrecreatie worden sommige dijken autovrij gemaakt. We willen een buitendijks fietspad tussen Numansgors en de oeverlanden bij Strijen;

  • We willen zo weinig mogelijk grote vrachtwagens meer de kernen in en zetten in op een logistieke hub voor vervoer van goederen;

  • Om de uitgaande pendel te verlagen creëren we een aantal natuurlijke, state-of-the art aantrekkelijke werkplekken voor de thuiswerkers die niet thuis willen werken;

  • Kinderopvang faciliteit bij Thuiswerk-hub ism scholen;

  • Op middelbare scholen moeten verschillende aanvangstijden zijn, zodat het busvervoer een minder hoge piekbelasting krijgt in de ochtendspits;

  • Landbouwverkeer meewegen in planvorming van infrastructuur;

  • De aanleg van de A4 tussen Klaaswaal en het Beneluxplein is alleen acceptabel als we deze niet zien, voelen, horen en ruiken én de Hoeksche Waard een aansluiting krijgt. Daarbij is verbetering van de doorstroming op de Haringvlietbrug en Volkeraksluizen een extra voorwaarde;

  • Omwille van de verkeersveiligheid is het nodig om op de Haringvlietbrug het fiets en autoverkeer op de parallelweg te scheiden;

  • Samen met Nissewaard en provincie doen we een haalbaarheidsonderzoek naar een betere ontsluiting van de Hoeksche Waard in westelijke richting d.m.v. een 24-uurs pont, of een tunnel;

  • De Transferiumfunctie van busstation Heinenoord wordt verbeterd en uitgebreid;

  • Voor de onderlinge bereikbaarheid van de dorpen is het noodzakelijk dat de buslijnen op het eiland goed op elkaar aansluiten, zodat inwoners met minimale wachttijd kunnen overstappen en andere dorpen kunnen bereiken;

  • De gemeente stimuleert en activeert inwoners en bedrijfsleven over kansen en risico’s van de informatiesamenleving. De aanleg van glasvezelkabel binnen de gemeente en dit onderdeel binnen de Regiodeal Zuid-Hollandse Eilanden, alsmede de MKB deal digitalisering zijn hiervoor van belang;

  • De gemeente zet in op digitale geletterdheid, mediawijsheid, weerbaarheid en tegengaan van cybermisdaad. Het versterken van het digitale aanbod en e-health in de zorg wordt ondersteund.

2. Duurzaamheid, wonen en ondernemen

Duurzaamheid

De Lokalen Hoeksche Waard verstaan onder duurzaamheid het streven naar een situatie waarbij, als gevolg van genomen maatregelen, het menselijk handelen geen blijvende invloed heeft op het klimaat en de ecosystemen op de wereld.

De afgelopen periode is hiervoor een programmaplan opgesteld gericht op:

  • Klimaatneutraliteit in 2050 (CO2 uitstoot heeft geen invloed op klimaatontwikkeling);

  • Energieneutraliteit in 2040 (energie wordt duurzaam en lokaal opgewekt)

  • Circulaire economie in 2050 (grondstoffen behouden hun waarde; geen afval meer);

  • Veerkrachtig ecosysteem in 2050 (biodiversiteit blijft behouden);

  • Volledig klimaatadaptatief gebied in 2050 (beschermd tegen overvloedige regenval, droogte en hitte).

De Lokalen Hoeksche Waard onderschrijven deze doelstellingen, maar willen de doelstelling inzake energieneutraliteit in lijn brengen met de overige onderdelen. Daarnaast leggen we hier verbindingen met andere beleidsdoelstellingen. We zijn ons sterk bewust van de spanning tussen ambitie, haalbaarheid en betaalbaarheid.

Uitspraken over duurzaamheid...

{klik voor details}
  • De doelstelling om de Hoeksche Waard energieneutraal te maken wordt in lijn gebracht met het nationaal beleid. Het is niet realistisch te verwachten, dat dit in de Hoeksche Waard 10 jaar eerder kan.

  • Om de ambities op het terrein van duurzaamheid te realiseren zullen inwoners hiertoe gestimuleerd worden, maar is ook de inzet van ander instrumentarium (regelgeving, financiële prikkels) noodzakelijk.

  • Vóór biodiversiteit en ook vóór beheer van schadelijk wild.

  • De gemeente bevordert de vorming van lokale energie coöperaties en slimme energie grid systemen.

  • We willen geen nieuwe windturbineparken meer op of nabij de Hoeksche waard.

  • Zonne-energie opwekken gebeurt op daken en zo min mogelijk op weide, akkerland of water.

  • Er wordt meer invulling gegeven aan fair trade gemeente

  • Maatregelen voor klimaatadaptatie worden versneld gerealiseerd.

  • De gemeente heeft oog voor het verschil in karakter van de verschillende delen van ons eiland: noordrand met veel dynamiek, middengebied vooral agrarisch en zuidrand met veel rust, natuur en ruimte.

wonen

Mensen wonen langer thuis waarbij de huizen goed aangepast moeten worden als dit bij beperkingen van belang is. Deze voorzieningen moet goed en veilig gefaciliteerd worden waarbij juiste (veilige) hulpmiddelen worden ingezet. De zorg moet goed en passend georganiseerd zijn zodat voorkomen kan worden dat mensen (te) vroeg naar een verpleeghuis moeten. Samenwerking is hierin van groot belang. Binnen de contacten met o.a. zorgkantoren, ZVW, zorgaanbieders, WMO, woningbouwverenigingen, makelaars en wijkagenten kan er afgestemd worden wat de beste manier van samenwerking is. Lokalen HW staat voor het welzijn van de inwoners. Daar hoort kwaliteit van leven bij met passende zorg, zowel voor jong als oud(ere). Teveel senioren vereenzamen als ze alleen komen te staan. Ze wonen alleen in hun vaak te grote, niet aangepaste huizen. Voor deze mensen is het schrijnend dat de “bejaardenhuizen” zijn verdwenen. Daar woonden ze met anderen en er was verzorging en vertier.

Lokalen HW vindt dat de gemeente snel weer een dergelijke woonvorm moet aanbieden. Wonen, welzijn en zorg onder 1 dak! Dat kan aan veel senioren een beter leven bieden in de herfst van hun bestaan.

Uitspraken over wonen...

{klik voor details}
 • In het woningbouwbeleid van de gemeente wordt ingezet op het trekken van meer jonge gezinnen naar de HW. Dit vraagt de bouw van betaalbare woningen;

 • We willen inzetten op een jaarlijkse bouwstroom van tenminste 500 woningen, waarbij gericht gestuurd wordt op de doelstelling van duurzaamheid, betaalbaarheid en levensloopbestendigheid. Het leasen van installaties kan hierbij helpen.

 • Voor woningbouw willen we eerst inbreiden, maar niet ten koste van al het groen in een dorp. Een beperkte uitbreiding van dorpen is noodzakelijk, ook om betaalbare woningen te bouwen;

 • In alle nieuwe huizen moeten de ramen open kunnen zonder dat hierdoor installaties van slag raken;

 • Alle nieuwbouwprojecten zijn minimaal klimaat adaptief en energie/ecologisch neutraal. Inzetten op woningen, die energie kunnen leveren, maakt projecten interessant voor innovaties en investeerders;

 • Bestaande woningen hoeven niet direct van het gas af; we zetten haalbare stappen naar duurzaamheid;

 • We bouwen in elke kern woningen tenminste op basis van de plaatselijke behoefte;

 • We (ver)bouwen woningen voor elke levensfase;

 • Subsidie en lening mogelijkheden ontwikkelen voor inwoners die willen investeren in duurzame oplossingen;

 • Tiny Houses is een oplossing voor de krapte op de woningmarkt. In combinatie met grondpacht kunnen deze ook voor jongeren interessant zijn;

 • In nieuwbouwprojecten worden gemiddeld 20% huurwoningen gerealiseerd. Naast het aanwijzen van sociale huurwoningen voor ouderen, worden er ook voor jongeren specifieke huurwoningen aangewezen.

groen

Uitspraken over groen...

{klik voor details}
  • Elke wijk heeft een robuuste groenstructuur (bijv groenstrook, water).

  • Alle nieuwe parkeerplaatsen zijn waterdoorlatend vanaf 2022.

  • Het groen wordt niet vervuild door hondenpoep, omdat we zorgen voor voldoende prullenbakken en aparte uitlaatplaatsen maken, die ook schoongehouden worden!

natuur

Uitspraken over natuur...

{klik voor details}
  • In samenwerking met boeren, natuurorganisaties en de gemeente wordt de natuur en biodiversiteit op ons eiland robuuster gemaakt;

  • Het aantal beschermde natuurgebieden wordt vergroot in de HW, door o.a. meer ruimte voor oude kreken;

  • We maken in elke dorp een ommetje mogelijk door groen, bos of park;

  • Er komt een nieuw Hoeksch bos, inclusief voorzieningen. (paden, bankjes, klimpark);

  • Voordat we gaan deelnemen in het Programma Nationaal Park NLDelta moeten de gevolgen hiervan eerst duidelijkheid zijn.

ondernemen

Uitspraken over ondernemen...

{klik voor details}
  • Ondernemersverenigingen in dorpskernen een eigen organisatie laten behouden, maar wel samenwerking van onderop door afstemming van onder meer programma’s en uitingen!

  • Gemeente moet lokaal en zoveel mogelijk duurzaam inkopen of aanbesteden;

  • Eerst worden bestaande bedrijventerreinen gerevitaliseerd voordat we overgaan tot de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen;

  • Er moet een eind komen aan het ontwikkelen van foeilelijke bedrijventerreinen, zonder groen, zonder waterberging en zonder beheer. Er komt een programma om bestaande verouderde bedrijventerreinen op te waarderen;

  • Samen met de land- en tuinbouw (LTO), onderwijs en kennisinstellingen gaan werken aan verdere verbetering van de toppositie van land en tuinbouw met als speerpunten agritechnologie en agrifood;

  • We zetten de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente door. Hierbij besteden we extra aandacht aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Aandacht hiervoor in het onderwijs is cruciaal;

  • De Hoeksche Waard heeft door zijn groene en natuurlijke karakter nog volop mogelijkheden om de vrijetijdseconomie te versterken. De gemeente ondersteunt dit. Gebiedsmarketing maakt hier onderdeel van uit.

3. Cultuur, Recreatie en Sport

Het in stand houden van de cultuur van de Hoeksche waard, vergt de nodige inzet. We hebben veel moois te bieden en dat moet namens de Lokalen Hoeksche Waard alleen maar meer worden.

Cultuur is een belangrijke verbinder in onze samenleving. Er moet meer reuring komen in de Hoeksche Waard. Lokalen Hoeksche waard pleit voor een Hoeksche Waard brede programmering door meer festivals, evenementen, openstelling van de musea en horeca op zondag en dat allemaal met een eenvoudig aanvraagproces voor een vergunning. De bovengrens voor vergunningvrije evenementen wordt verruimd naar 250 bezoekers.


We zien dat de beschikbaar gestelde rijksmiddelen, ook als zodanig worden opgenomen in onze begroting en niet in de algemene pot verdwijnen. Dat is fijn, en vooral nodig om ook op cultuur voldoende slagkracht te behouden. Laten we deze middelen zodanig inzetten dat nog veel mensen in de Hoeksche Waard kunnen blijven genieten.


Een zorgpunt is nog de harmonisatie van de buitensportaccommodaties. Er is nu veel ongelijkheid, achterstallig onderhoud en ook onzekerheid bij de gebruikers. Dit is een belangrijke zorg want verenigingen zijn het kloppend hart van vele dorpen.

Cultuur

  • Cultuurhistorie gaan we verder stimuleren via historische verenigingen en musea;

  • We stimuleren de creativiteit van de Hoeksche Waarders door kunst en cultuur meer mogelijkheden te bieden; (geld, ruimtes, evenementen, opdrachten verstrekken);

  • We hebben centraal een multifunctionele culturele ruimte (Theater) nodig, waar optredens en bijeenkomsten gegeven kunnen worden. Wij onderzoeken de combinatie met het nieuwe gemeentehuis; uitgaande van het 'nieuwe' werken;

  • Evenementen tot 250 bezoekers worden vergunningvrij.

Recreatie

  • De promotie van de Hoeksche Waard als toeristisch gebied moet slagvaardiger worden aangepakt;

  • Jachthavens een kwaliteitsimpuls geven m.b.t. voorzieningen, duurzaamheid en aantrekkelijke horeca. Het maakt de Hoeksche waard voor watersportliefhebbers aantrekkelijker;

  • Behalve het recreatieoord langs de Binnenmaas, maken we nog een buitenzwembad met ligweide op een aantrekkelijke en goed bereikbare plaats in de Hoeksche Waard;

  • Bewoners en ondernemers bepalen samen of in een dorp de winkels open kunnen op zondag;

  • Het centrum van Oud-Beijerland moet breder bekend gemaakt worden. Door kwaliteitsimpulsen en nieuwe functies kan het centrum worden versterkt;

  • Mogelijk maken om met de fiets een rondje Hoeksche Waard langs de oevers te fietsen;

  • Elk, aan het water liggende dorp, krijgt mogelijkheden voor watersport recreatie.

Sport

  • Alle inwoners, maar vooral jeugd en senioren, stimuleren voor een actieve sportbeoefening met onder voorwaarden het verstrekken van sportsubsidie;

  • Onderzoeken of in samenwerking met lokale verenigingen, grotere sportevenementen naar de Hoeksche Waard zijn te halen (bijvoorbeeld atletiekwedstrijden, sportdemonstraties o.i.d.);

  • We willen een aantrekkelijk mountainbike parcours in de Hoeksche Waard;

  • Bestaande buitensportfaciliteiten moeten kwalitatief op niveau zijn en blijven. Deze doelstelling wordt uitgangspunt bij de harmonisatie van het beheer en onderhoud van de terreinen;

  • We willen een sportnota die aansluit op recreatie, school en ontspanning.

4. Sociaal Domein en Jongeren

De menselijke maat terug in de samenleving.

Bijna alle inwoners van de Hoeksche Waard krijgen vroeg of laat te maken met “het sociaal domein” van de gemeente. Een veelheid aan wetten, regels en verordeningen, zoals de WMO, de Jeugdwet, de Participatiewet. Het gaat over sociale zekerheid, mantelzorg, armoedebestrijding, ouderenbeleid, jeugd en hangt ook samen met veel andere gebieden zoals onderwijs, wonen, verkeer en veiligheid.

In dat hele woeste woud van wetten en regels verdwaal je als onwetende inwoner heel gemakkelijk. Dat geeft een gevoel van onmacht, onveiligheid, afhankelijkheid en te vaak ook van onrecht.

Mantelzorger zijn kies je niet. Het overkomt je. Er wordt steeds meer verwacht van mantelzorgers waarbij de overbelasting van de mantelzorger(s)een risico vormen. De LHW streeft naar een mantelzorgvriendelijke samenleving waarin mantelzorgers op een passende manier kunnen zorgen voor hun naaste. Zo kan spanning en ontspanning op elkaar afgestemd worden zodat de mantelzorgers hun taken langer kunnen volgehouden. Mantelzorgers zijn er in alle leeftijden.

Lokalen Hoeksche Waard vindt dat het anders moet, een overheid die uitgaat van de menselijke maat.

Daarom vindt Lokalen Hoeksche Waard,

Sociale Zekerheid is een recht.

  • Mensen die een (bijstands-)uitkering ontvangen, mogen door familie met boodschappen geholpen worden.

  • De gemeente biedt proactief informatie, hulp en ondersteuning;

  • Hoeksche Waard wordt de meest toegankelijke gemeente … Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van start;

  • Schoolgaande kinderen moeten over voldoende leermiddelen kunnen beschikken, mee kunnen doen met schoolactiviteiten etc.;

  • De gemeente moet mensen die gebruik maken van een gemeentelijke regeling die een einddatum kent, ruim vóór die datum actief informeren en waar nodig helpen en ondersteunen;

  • De gemeente moet voor aanvragen van inkomensondersteuning, de benodigde informatie maar één keer opvragen (voorkom onnodige administratie);

  • Als mensen aantoonbaar misbruik maken van regelingen, dan kan of moet deze worden gestopt. De gemeente moet echter meer dan zorgvuldig (terughoudend) omgaan met terugvorderingen, omdat dit mensen in ongewenste situaties kan brengen zoals in de toeslagen affaire;

  • Indien blijkt dat het ouders structureel niet lukt om de “eindjes aan elkaar te knopen”, zal de gemeente een budgetcoach / vertrouwenspersoon aanbieden.

Ouderen, eenzaamheid en mantelzorg gaat ons allen aan

 • Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Of je nu jong, oud of babyboomer bent, met of zonder kleurtje, een beperking, het maakt niet uit, je mag meedoen. Als er belemmeringen zijn, dan moet de gemeente zich inspannen om die weg te nemen;

 • Zelfredzaamheid kent zijn grenzen, net als mantelzorg en vrijwilligerswerk. Inwoners moeten professionele - en vrijwillige ondersteuning krijgen die ze nodig hebben;

 • De gemeente zet zich actief in om tot een brede samenwerking van maatschappelijke organisaties te komen om de krachten te bundelen en zal zich actief inspannen bij de werving van mantelzorgers, vrijwilligers en vertrouwenspersonen;

 • De gemeente moet naar de mensen toe, ze opzoeken en in de buurt zijn;

 • Gelet op het toenemende aantal ouderen en onze wens om hen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen, is het nodig om het budget voor ouderenwerk te laten meegroeien;

 • De opvang voor verwarde personen dient snel en adequaat te worden uitgevoerd;

 • Een passend seniorenbeleid in samenspraak met Adviesraad WMO HW;

 • De toegang tot inkomensondersteunende maatregelen moet eenvoudig zijn;

 • De zorgvraag van inwoners moet snel en gemakkelijk te beantwoorden zijn;

 • Kwaliteit van lokale zorgpartners gaat boven anonieme ‘goedkopere’ landelijke organisaties;

 • Het opzetten van een buddy-systeem mede ten behoeve van de bestrijding van eenzaamheid;

 • De gemeente brengt in kaart wat gedaan moet worden om een dementievriendelijke gemeente te worden en gaat hiermee aan de slag.

JONGEREN

Lokalen Hoeksche Waard vindt dat jongeren mee moeten kunnen denken en praten over alles wat hun leven raakt. Vaak gaat het om praktische dingen, zoals de plaats voor een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) of spel- en sportvoorzieningen. Hierbij is het belangrijk dat de betrokken medewerkers op tijd en op een eigentijdse manier jongeren hierbij betrekken.

Andere vraagstukken voor jongeren hebben te maken met het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld over duurzaamheid, wonen en openbaar vervoer. Hiervoor is een Jongerenraad nodig, die op voldoende positie krijgt om invloed te kunnen uitoefenen op de besluiten door de gemeenteraad. Ook de ambtelijke organisatie moet zich openstellen voor hun inbreng.

Als we jongeren willen behouden in de Hoeksche waard zal er meer aandacht moeten gaan naar een actief verenigingsleven, goede hang & vrijetijdsvoorzieningen en aantrekkelijke jongerenwoningen, zowel koop als huurwoningen. De huidige woningmarkt hindert hen in de startfase van hun volwassen leven.

Voor jongeren blijft het jeugdsport- en cultuurfonds in stand. Er wordt bekeken of de huidige bedragen toereikend zijn om hen mee te laten doen aan het verenigingsleven.

Vlotte openbaar vervoer voorzieningen tussen de dorpen onderling en naar Rotterdam zijn noodzakelijk voor jongeren. Deze moeten in stand blijven en zo mogelijk verbeterd worden.

Een ander belangrijk aspect is de mentale gezondheid van onze jongeren en preventie. Luister actief, betrek jongeren en biedt hen wat zij nodig hebben voor een gezond opvoed- en opgroeiklimaat in de Hoeksche Waard. Het jongerenwerk in de Hoeksche Waard moet op niveau blijven om jongeren te ondersteunen. De prestatiedruk in onze samenleving heeft een negatief effect op de mentale gezondheid van jongeren. Daar wil Lokalen Hoeksche Waard het debat over aanwakkeren.

Uitspraken over jongeren...

  • Jongerenraad wordt zo snel mogelijk ingesteld en gaat aan de slag. Geregeld moet zijn hoe de jongerenraad inbreng bij de gemeenteraad en ambtelijke organisatie heeft. Een Jeugdraad die rechtstreeks overleg voert met het College is in veel gemeenten een goed instrument gebleken. Invoeren dus. Leden van de Jongerenraad ontvangen een vergoeding.

  • De inzet van de gemeente op het aantrekken van jonge gezinnen betekent ook een opgave om goede vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren op het terrein van cultuur, sport en uitgaan te gaan realiseren.

  • Om schade bij kinderen en jongeren tegen te gaan ontwikkelt de gemeente een subsidieregeling voor relatietherapie.

  • Indien jongeren individuele vragen hebben over verschillende onderwerpen (thuissituatie, school, sport, seksualiteit, etc.) zorgt de gemeente voor deskundige vertrouwenspersonen.

  • De financiële regeling (tegemoetkoming) voor jeugd om te kunnen sporten, blijft in stand.

  • Aantrekkelijke en betaalbare woningen voor jongeren, zoals studio’s en leegstaande winkelpanden.

  • Uitbreiding van het aantal MBO opleidingen in onze gemeente

  • Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) willen we actief voortzetten.

  • De verschillende jeugdsozen in de gemeente krijgen meer aandacht en ondersteuning van de gemeente.

  • We starten een meldpunt voor jongeren, die in de knoop zitten of het gevoel hebben hulp nodig te hebben.

  • De Lokale educatieve agenda wordt een belangrijk instrument voor de gemeente om een langetermijnvisie te ontwikkelen samen met het onderwijs en andere partners.


5. Participatie

Lokalen Hoeksche Waard staat voor een inclusieve samenleving van gelijke mogelijkheden en kansen voor elk individu, ongeacht beperkingen, leeftijd, gender, sociaal-culturele achtergrond, etniciteit, enzovoorts, met volledige acceptatie en waardering door de samenleving.”

We mogen ons gelukkig prijzen met een grote groep gepassioneerde inwoners in de Hoeksche Waard. Inwoners die met veel plezier en passie mee willen denken over verbeteringen, ontwikkelingen of terugkerende activiteiten. De zorgen, wensen, ideeën en initiatieven van de inwoners vragen een actieve houding van de gemeente. Eigentijdse participatie is iets anders dan een keer luisteren. Het vraagt van gemeentebestuurders, raadsleden en ambtenaren een open houding naar de inwoners, die vanaf het begin en bij de vervolgstappen worden betrokken bij een project en daadwerkelijk daar in mee kunnen sturen. Hier moet echt op gestuurd worden om het tot een succes te maken. Er zijn instrumenten en methoden. Er mag meer geëxperimenteerd worden.

Onderdeel van participatie is het dorpsgericht werken. Een mooi voorbeeld hiervan is de dorps conferentie zoals die plaatsvond in Klaaswaal, wat navolging kreeg in verschillende werkgroepen met bewoners.

Overigens zitten er grenzen aan de mogelijkheden van participatie. Er is een grote groep inwoners, die niet beseft dat er iets extra’s verwacht wordt. Daarnaast vraagt het ook tijd en inzet van inwoners. Voor mensen die druk bezet zijn, is het niet altijd mogelijk om gedurende langere tijd te participeren.

Uitspraken over participatie...

  • Lokalen Hoeksche Waard wil dat de gemeente inwoners actief betrekt bij het ontwikkelen van beleid en concrete projecten. Er is extra inzet nodig om dit tot een succes te maken. Ook bij participatie moet maatwerk geleverd worden per project of beleidsterrein.

  • Participatie vraagt een lange adem van inwoners en de gemeente. Kennis van en ervaringen met deze aanpak moet meer worden gedeeld. We kunnen een hoop leren van een aantal voorbeeldprojecten en ervaringen elders.


6. En verder...

Veiligheid

De Hoeksche Waard is een veilig eiland. Dit willen we zo houden. inwoners, bedrijven en instellingen kunnen veel doen aan preventie. Onderlinge betrokkenheid helpt daar ook bij. De gemeente stimuleert dat o.a. door buurtpreventie actief te ondersteunen. Daarnaast is het van belang dat binnen de politieregio Rotterdam-Rijnmond er voldoende aandacht is voor plattelandsgebieden. Anders zoeken criminelen steeds meer ons eiland op, omdat ze denken dat ze hier ongestoord kunnen werken. Er is behoefte aan meer BOA’s, juist om de leefbaarheid te versterken.

Uitspraken over veiligheid...

  • De gemeente ondersteunt inwoners en bedrijven actief bij hun inzet op veiligheid preventie;

  • Lokalen Hoeksche Waard willen dat Hoeksche Waard een eigen BOA team heeft, dat gericht kan worden ingezet om de leefbaarheid te versterken. Dit vraagt uitbreiding van de capaciteit;

  • Coffeeshops en wietteelt passen niet in het beeld van een gezonde en vitale Hoeksche Waard.

Digitalisering & Dienstverlening

Door corona is de digitalisering van onze samenleving en het gemeentelijke werk versneld. Dit geeft veel nieuwe mogelijkheden, waar we gebruik van willen maken. Investeren in ICT is geen mogelijkheid voor nieuwe bezuinigingen, maar een kans om de dienstverlening te verbeteren. Daar wil Lokalen Hoeksche Waard voluit mee doorgaan. Natuurlijk moeten er altijd mogelijkheden zijn om op een andere manier de gemeente te bereiken, want niet iedereen is handig met een computer of tablet.

Uitspraken over digitalisering en dienstverlening...

 • De gemeente blijft doorgaan met het verbeteren van de dienstverlening, onder meer door te investeren in ICT-vernieuwingen, gericht op meer gebruiksgemak en het verbeteren van de dienstverlening, zodat meer zaken ook digitaal kunnen worden afgehandeld door inwoners;

 • Digitale veiligheid en het tegengaan van desinformatie vragen een grotere inzet van de gemeente.

financiën

De gemeente Hoeksche Waard is een gemeente met lage lasten en staat er financieel gezond voor. Slechts 15 van de ca. 300 gemeenten in Nederland zijn goedkoper voor de inwoner qua woonlasten (ozb, riolering, afvalstoffenheffing). Lokalen Hoeksche Waard wil dat we doorgaan met het voeren van een financieel gezond beleid, maar met zo min mogelijk lastenverhoging voor inwoners en bedrijven. We realiseren ons wel dat de begroting onder druk staat, onder meer door taken die door het rijk bij de gemeente zijn neergelegd met te weinig geld. Als belangrijke voorzieningen voor inwoners, zoals bijvoorbeeld sport, cultuur en welzijn, onder druk komen te staan vanwege geldtekort, is de partij bereid na te denken over enige lastenverhoging.

Uitspraken over financiën...

 • Nieuwe taken die het Rijk bij gemeenten neerlegt willen en kunnen we alleen uitvoeren als het Rijk er voor zorgt dat er voldoende middelen hiervoor beschikbaar komen;

 • Lokalen Hoeksche Waard wil dat de lasten voor inwoners alleen stijgen met maximaal het inflatieniveau van de gezinshuishoudens. Alleen als belangrijke voorzieningen onder druk komen te staan, zoals bijvoorbeeld sport, cultuur en welzijn, is de partij bereid na te denken over enige lastenverhoging daar boven;

 • Lokalen Hoeksche Waard wil dat de gemeente kennis en menskracht organiseert om meer gebruik te maken van Europese subsidies.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026