Huishoudelijk reglement

Dit Huishoudelijk Reglement Lokalen Hoeksche Waard is een weergave van het tijdens de Algemene Leden Vergadering vastgestelde reglement. Een afschrift van het actuele huishoudelijk reglement kunt u downloaden onder aan deze pagina of opvragen bij het secretariaat van het bestuur.

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Aanduiding partij

  1. Volgens de Statuten draagt de vereniging de naam “LOKALEN HOEKSCHE WAARD” en zal de verkorte naam luiden “LHW”.
  2. In de Statuten staat vóór het eerste artikel aangegeven dat ‘De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten de vereniging ”Lokalen Hoeksche Waard”(…)’. De enige correcte aanduiding van de volledige naam van de vereniging is Lokalen Hoeksche Waard, waarbij de drie woorden beginnen met een hoofdletter.
  3. Aangezien “LHW” een afkorting is van “Lokalen Hoeksche Waard” is de enige correcte verkorte aanduiding van de partij de afkorting in drie aaneengesloten hoofdletters LHW.

Artikel 2 - Begrippen

  • a. ALV: De Algemene Ledenvergaderingen is gelijk aan de in artikel 13 (en verder) van de Statuten aangehaalde algemene vergadering.
  • b. LHW: Politieke partij Lokalen Hoeksche Waard.
  • c. Vergadering: De jaarlijkse ALV als bedoeld in artikel 14, lid 1 van de Statuten.
  • d. Raadslid: Is een persoon die namens LHW zitting heef in de gemeenteraad en commissie(s) van de gemeente Hoeksche Waard.
  • e. Fractie: De gezamenlijke raads- en commissieleden van LHW.
  • f. Fractievoorzitter: Degene die leiding geef aan de fractie.
  • g. Commissielid: Is een persoon die namens LHW zitting heeft in een commissie en deel uitmaakt van de fractie.
  • h. Burgerlid: Is een lid van de fractie die zitting heeft in een commissie, maar geen deel uitmaakt van de gemeenteraad.
  • i. Wethouder: Lid van LHW, die namens LHW een functie in het college bekleedt.
  • j. Nieuwkomer: Een persoon op de concept kandidatenlijst die nog niet eerder in de gemeenteraad heeft gezeten.
  • k. Algemeen Bestuur: De door de ALV gekozen leden die de partij besturen.
  • l. Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Hoofdstuk 2 - Leden, aspirant-leden en donateurs

Artikel 3 - Aanmelding

  1. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het secretariaat van LHW.
  2. De secretaris beoordeelt binnen 3 weken, uitsluitend op gronden ontleend aan de Statuten, of het lidmaatschap verleend kan worden en doet een voorstel aan het bestuur.
  3. Bij het niet verlenen van een lidmaatschap geef de secretaris, na overleg met het dagelijks bestuur, aan op grond van welke overweging(en) de afwijzing dient plaats te vinden.

Artikel 4 - Aanvaarding, afwijzing, opzegging en ontzetting

  1. Uiterlijk 1 maand na de aanmelding als lid wordt aan de afzender namens het bestuur schriftelijk medegedeeld of de aanmelding al of niet aanvaard wordt.
  2. Bij het niet toekennen van het lidmaatschap worden de redenen hiervan vermeld en wordt gewezen op de beroepsmogelijkheid overeenkomstig artikel 24 van de Statuten.
  3. Van een besluit tot beëindiging van het lidmaatschap door het bestuur op grond van artikel 11, lid 3 van de Statuten, of van een besluit tot ontzetting door het bestuur of door de ALV op grond van artikel 11, lid 4 van de Statuten, wordt namens het bestuur c.q. Algemene Vergadering aan het desbetreffende lid schriftelijk mededeling gedaan, onder opgave van redenen.
  4. Een besluit als bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt pas genomen na overleg met de Fractievoorzitter.
  5. Door het besluit tot opzegging of ontzetting, wordt het lid gedurende de beroepstermijn en gedurende de termijn waarbinnen zijn beroep in behandeling is, geschorst in de uitoefening van de rechten en bevoegdheden die aan het lidmaatschap zijn verbonden, behoudens het recht tot het instellen van beroep tegen het besluit tot opzegging of ontzetting.
  6. De opzegging of de ontzetting is onherroepelijk na het verstrijken van de beroepstermijn of door het afwijzen van een ingesteld beroep.
  7. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats van de betaalde contributie.
  8. Voor het overige is beëindiging van het lidmaatschap geregeld in artikel 11 van de Statuten.

Artikel 5 - Aspirant-leden

  1. In aansluiting op artikel 6 van de Statuten wordt bepaald dat aspirantleden op het tijdstip van aanmelding als aspirantlid de leeftijd van 16 jaar moeten hebben bereikt.
  2. De bijdrage die aspirantleden betalen wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld.

Artikel 6 - Donateurs

Donateurs zijn degenen die zich als zodanig hebben aangemeld bij het secretariaat van LHW en jaarlijks minimaal de door de ALV vastgestelde bijdrage betalen. Aan het donateurschap kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoofdstuk 3 - Bestuur en Commissies

Artikel 7 - Taken van het bestuur en dagelijks bestuur

Met inachtneming van het gestelde in artikel 20 van de Statuten heef het bestuur - op hoofdlijnen - de volgende taken:

  • a. Zorgdragen voor de continuïteit van de vereniging en leidt en organiseert de vereniging LHW.
  • b. Bewaakt de uitvoering van het partijprogramma.
  • c. Bevordert contacten tussen burgers en LHW politici.
  • d. Draagt zorg voor het opstellen van het verkiezingsprogramma.
  • e. Zorgdragen - op advies van de kandidatenraadscommissie - voor het opstellen van een ontwerp kandidatenlijst.
  • f. Werf kandidaten voor bestuursfuncties en in te stellen Commissies.
  • g. Draagt zorg voor een leden – en financiële administratie die ten minste voldoet aan de wet.

Artikel 8 - Toetreden tot en afreden uit bestuur

  1. Een bestuur dat door vacatures niet voltallig is, behoudt zijn bevoegdheden tot aan de bestuursverkiezing tijdens de eerstvolgende ALV.
  2. In aansluiting op artikel 18 van de Statuten wordt bepaald dat de kandidatuur voor een functie in het bestuur pas mogelijk is nadat men tenminste 1 jaar is ingeschreven als lid van LHW.
  3. Het bestuur heeft de mogelijkheid om in een reguliere bestuursvergadering te besluiten, door de secretaris geschikt bevonden kandidaten, die korter dan 1 jaar lid zijn van LHW toch voor te dragen aan de ALV als bestuurslid. Dit besluit moet unaniem in het voltallige bestuur worden genomen.
  4. Teneinde te kunnen voldoen aan de roosterplicht als gesteld in artikel 19 van de Statuten, wordt gedurende de eerste drie jaren na de vorming van het eerste bestuur de in dit artikel genoemde zittingsduur van bestuursleden beperkt, op zodanige wijze dat het bestuur in staat is een sluitend rooster van afreden op te stellen.
  5. Voor zover het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden of minder, zal de voorzitter volgens rooster niet gelijk met enig ander lid van het dagelijks bestuur aftreden.
  6. De data van aftreden volgens rooster, dienen zodanig te worden bepaald dat in de ALV kan besluiten omtrent vacatures.

Artikel 9 - Vacatures en kandidaten

  1. Vacatures in het bestuur, worden in de eerste daaropvolgende ALV voorzien voor de overige zittingstijd van diegene wiens plaats wordt vervuld.
  2. Het bestuur kan via de agenda van een ALV, kandidaten voorstellen ter vervulling van vacatures binnen het bestuur.
  3. Leden kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering kandidaat stellen of wijzigingsvoorstellen indienen.

Artikel 10 - Vergaderfrequentie

  1. Het Algemeen – en Dagelijks bestuur vergaderen zo dikwijls als de voorzitter of drie leden van het bestuur dat nodig vinden.
  2. Het Dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden van het dagelijks bestuur dit nodig vinden.

Artikel 11 - Voorzitter

De voorzitter:

   • a. Leidt de vergaderingen en regelt de orde van werkzaamheden.
   • b. Draagt zorg voor en ziet toe op de juiste uitvoering van de door het bestuur en of de ALV genomen besluiten.
   • c. Vertegenwoordigt het bestuur conform artikel 21 van de Statuten.
   • d. Is initiatiefnemer in het ondernemen van activiteiten die het bestaansrecht van de partij ondersteunen, waaronder met name het regelmatig contact zoeken met de burgers.
   • e. Wordt bij afwezigheid vervangen door een binnen het bestuur aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 12 - Secretaris

  1. De secretaris:
    • a. draagt zorg voor het verzamelen van agendapunten,
    • b. het opmaken van de agenda en de notulen van de LV, van de vergaderingen van het bestuur en van het dagelijks bestuur.
    • c. is de secretaris belast met het beoordelen van de aanmelding voor het lidmaatschap en doet hiervoor een voorstel aan het bestuur en de overige administratieve taken, waaronder het voeren van correspondente, het bijhouden van de ledenadministratie en het opstellen van het (concept)jaarverslag der vereniging.
    • d. draagt er in alle gevallen voor dat vastlegging van gegevens van leden alsmede eventuele gegevens van financiële aard die gekoppeld kunnen worden aan leden, voldoet aan de wet.
  2. De administratie dient op eerste aanvraag toegankelijk te zijn voor elk van de andere leden van het bestuur.

Artikel 13 - Penningmeester

  1. De penningmeester:
   • a. Is belast met het financiële beheer van de vereniging.
   • b. Voert de financiële administratie, stelt jaarlijks een ontwerpbegroting op alsmede een verantwoording over het financiële beheer in het voorafgaande kalenderjaar en een overzicht waaruit de vermogenspositie van de vereniging blijkt.
   • c. Richt zijn administratie zo in dat daaruit op elk moment inzicht kan worden geboden in de financiële handelingen en de actuele stand van zaken.
   • d. Legt tijdens de ALV namens het bestuur een voorstel voor tot vaststelling van het bedrag van de door de leden en aspirantleden te betalen jaarlijkse bijdrage in het volgende verenigingsjaar.
  2. De administratie dient op eerste aanvraag toegankelijk te zijn voor elk van de andere leden van het bestuur en van de kascontroleraadscommissie.

Artikel 14 - Bestuurslid Communicatie

  1. Het bestuur kiest uit haar midden een bestuurslid dat verantwoordelijk voor het profileren van LHW naar burgers en pers.
  2. Tot zijn/haar taken behoort alle communicatie, waaronder LHW-Info pamflet en voorbereiden en leiden van LHW-forum
  3. Verder bezoekt hij/zij met regelmaat de fractievergadering.

Artikel 15 - Bestuurslid Politieke zaken

Het bestuur kiest uit haar midden een bestuurslid met politieke en bestuurlijke ervaring dat nauw contact houdt met de fractie en daarmee het contact tussen bestuur en fractie bevordert.

Artikel 16 - Externe deskundigen

  1. Bestuur en Dagelijks bestuur kunnen zich voor specifieke taken laten bijstaan door externe deskundigen.
  2. Op verzoek van het Bestuur of het Dagelijks bestuur kunnen extern deskundigen vergaderingen bijwonen en daar het woord voeren, maar hebben geen stemrecht.

Artikel 17 - Commissie van Beroep

  1. De Commissie van Beroep (in het vervolg aangeduid als CvB):
   • a. Wordt samengesteld en voert de taken uit overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de Statuten en verdeelt onderling de taken van voorzitter en secretaris.
   • b. Neemt alleen een besluit wanneer de voltallige commissie present is.
   • c. Kan desgewenst besluiten tot het horen van partijen.
   • d. Raadpleegt indien nodig en na overleg met het bestuur, externe deskundigheid.
   • e. Houdt aantekening van haar beslissingen en legt verantwoording af in de ALV.
  2. Leden van het bestuur van LHW kunnen geen lid of plaatsvervangend lid zijn van de CvB.

Artikel 18 - Kascontrole Commissie

  1. De Kascontrole Commissie (in het vervolg aangeduid als KCC):
   • a. Bestaat uit ten minste twee leden die de taken van voorzitter en secretaris onderling verdelen.
   • b. Wordt tijdens de ALV uit de leden gekozen en hebben een zittingstermijn van twee jaar.
   • c. Kan slechts tot uitspraken komen als ten minste twee van haar leden daadwerkelijk aan het overleg of onderzoek hebben deelgenomen.
   • d. Houdt aantekening van haar verrichtingen en legt verantwoording af in de ALV.
   • e. Controleert de boeken, bescheiden en middelen van de penningmeester, beoordeelt de inrichting van de administratie en de conceptjaarrekening.
   • f. Rapporteert aan de ALV.
   • g. Vergadert ten minste een keer per jaar op een tijdstip kort voorafgaande aan de ALV
  2. De ALV kiest tevens één plaatsvervanger.
  3. Aan de KCC wordt door de penningmeester in februari de conceptjaarrekening van de vereniging aangeboden.
  4. Gehele goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt tot decharge van de penningmeester door de ALV.
  5. Voorwaardelijke goedkeuring wordt slechts aan de penningmeester verleend, als naar het oordeel van de ALV de KCC om nader advies verzocht dient te worden omtrent één of meerdere onderdelen van de rekening en verantwoording van de penningmeester.
  6. Leden van het bestuur van LHW kunnen niet tevens lid of plaatsvervangend lid van de KCC zijn.

Artikel 19 - Andere Commissies

  1. Het bestuur kan conform artikel 17 lid 2 van de Statuten besluiten tot de instelling van andere Commissies en organen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn. Taak, bevoegdheden, personele samenstelling en datum van aanvang en einde van hun werkzaamheden moeten vooraf schriftelijk zijn vastgelegd.
  2. Niet-leden van LHW kunnen geen deel uitmaken van de in dit artikel bedoelde Commissies.

Hoofdstuk 4 - Algemene ledenvergadering

Artikel 20 - Algemene bepalingen

  1. De Algemene Leden Vergadering (in het vervolg aangeduid als ALV) wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of een door het bestuur aan te wijzen plaatsvervanger.
  2. De voorzitter draagt zorg voor dat alle onderwerpen die volgens de Statuten en het huishoudelijk reglement op een ALV aan de orde moeten komen, worden geagendeerd.
  3. Ieder lid kan het bestuur tot zeven dagen voor de vergadering schriftelijk verzoeken aanvullingen of wijzigingen in de agenda van de ALV.
  4. De ALV besluit tot vaststelling van de agenda.

Artikel 21 - Extra vergadering in verkiezingsjaar

  1. In het jaar voorafgaande aan gemeenteraadsverkiezingen kan het bestuur tevens een ALV uitschrijven waarin een verkiezingsprogramma wordt vastgesteld en waarin beslist wordt over de kandidaatstelling namens LHW.
  2. Deze vergaderingen dienen te worden gehouden op een zodanig tijdstip dat de leden wezenlijk invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling daarvan, zonder dat de wettelijke termijnen voor kandidaatstelling bij verkiezingen daardoor worden overschreden. Zie verder Reglement van Kandidaten Verkiezingen en het vermelde in hoofdstuk 7 van dit HHR.

Artikel 22 - Stemming

  1. Een stemming is slechts geldig in een reglementair gehouden vergadering.
  2. Stemrecht hebben slechts de leden die in de ALV persoonlijk aanwezig zijn.
  3. Een uitzondering op het gestelde in lid 2 geldt voor de vergaderingen waarop de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen wordt vastgesteld. In dat geval mag een aanwezig lid stemmen voor maximaal 1 ander lid, mits met een schriftelijke machtiging.
  4. Donateurs hebben geen stemrecht, maar mogen wel deelnemen aan de beraadslagingen.
  5. Behalve over onderwerpen die daarvan op grond van de Statuten zijn uitgesloten, wordt beslist bij meerderheid van stemmen.
  6. Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een stemgerechtigd lid gemotiveerd verzoekt de stemming schriftelijk te houden.
  7. Voor elke schriftelijke stemming wordt een stembureau gevormd, bestaande uit ten minste twee stemgerechtigde leden, aan te wijzen door de voorzitter.
  8. Bij het openen der stembriefjes en de vaststelling van het stemresultaat mogen degenen die gerechtigd waren aan de stemming deel te nemen, aanwezig zijn.
  9. Blanco stemmen en niet correct ingevulde stembriefjes zijn ongeldig.
  10. Bij het staken der stemmen wordt het desbetreffende voorstel - indien mogelijk, en ter beoordeling door de voorzitter - aangehouden tot de volgende ALV. Is aanhouden van het voorstel niet mogelijk of staken op de volgende vergadering de stemmen wederom, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.
  11. Voor stemmingen over de kandidatenlijst stelt het bestuur nadere richtlijnen op.

Artikel 23 - Bijeenroepen van de ALV

  1. Onverminderd het bepaalde in de Statuten en in dit HHR kan een ALV plaatsvinden indien dit door de voorzitter, door 3 leden van het bestuur of door tenminste een tiende van het aantal leden, met een minimum van 10 leden, nodig wordt geoordeeld.
  2. Een dergelijke ALV vindt plaats binnen een termijn van vijf weken nadat door de aanvragers daartoe, onder schriftelijke opgave van de agendapunten, een verzoek bij de secretaris is ingediend. Het bestuur schrijf de vergadering uit.
  3. Een ALV moet tenminste twee weken van tevoren worden uitgeschreven.
  4. Een ALV wordt door het bestuur uitgeschreven door middel van toezending van de agenda aan de leden.

Hoofdstuk 5 - Financiën

Artikel 24 - Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 25 - Contributie

  1. De penningmeester is belast met het innen van de jaarlijkse contributie bij de leden.
  2. De leden dienen uiterlijk op de datum 1 april de contributie te hebben voldaan; één en ander conform artikel 10 van de Statuten.
  3. Een lid kan de penningmeester altijd verzoeken tot het aangaan van een betalingsregeling om de contributie te voldoen.
  4. Na het verstrijken van de datum 1 april, stelt de penningmeester het lid dat de contributie nog niet heef voldaan daarvan op de hoogte door middel van een eerste herinnering, zijnde een verzoek tot betaling van de contributie voor de datum 1 juli van het betreffende jaar.
  5. Indien na het verstrijken van de datum 1 juli het lid de contributie nog niet heef voldaan, volgt een laatste herinnering de contributie te voldoen voor 1 september.
  6. Indien na de datum 1 september het lid de contributie nog niet heef voldaan, kan het bestuur besluiten tot opzegging van het lidmaatschap conform artikel 11 van de Statuten.
  7. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld voor het daaropvolgende jaar.
  8. Voor de leden die tevens deel uitmaken van de gemeenteraad wordt jaarlijks een afwijkend contributiebedrag vastgesteld.

Hoofdstuk 6 Functioneren raad– en commissieleden

Artikel 26 - Kwaliteitsbevordering raads- en commissieleden

  1. Ten einde tot een weloverwogen en kwalitatieve goede samenstelling van de ontwerp-kandidatenlijst te komen, kan het bestuur een schriftelijke beoordeling opstellen over het functioneren van de fractie als geheel en over het functioneren van hen die namens LHW zitting hebben gehad in gemeentelijke raadscommissie.
  2. De gesprekken als hier bedoeld hebben uitsluitend tot doel om de kwaliteit van het functioneren van raad en commissieleden te bevorderen.
  3. De gesprekken staan op schrift en zijn vertrouwelijk. De verslagen van deze gesprekken kunnen alleen aan derden ter inzage worden gegeven, na uitdrukkelijke toestemming van de gespreksdeelnemers.
  4. Kwaliteitsbevordering vindt plaats aan de hand van een gesprek, 1x per 2 jaar, met elk raadslid, elk commissielid en de wethouder(s).
    • i. Het uitgangspunt wordt gevormd door het beginselprogramma van LHW en de mate waarin betrokkenen zich hebben ingespannen om de onderdelen van het verkiezingsprogramma te realiseren.
  5. Bij de functioneringsgesprekken met fractieleden (en wethouder) worden - in willekeurige volgorde - onder andere de navolgende criteria gehanteerd:
    • a. Actieve deelname aan beraadslagingen in fractievergadering.
     • i. Om dit te kunnen beoordelen bezoeken bestuursleden regelmatig de fractievergaderingen.
    • b. Actieve deelname aan beraadslagingen in raads- en raadscommissievergaderingen.
     • i. Om dit te kunnen beoordelen bezoeken bestuursleden regelmatig de betreffende vergaderingen. Hierbij wordt onder andere bekeken of men zich in een debat staande houdt, dus niet alleen in eerste termijn, maar ook als men aangevallen wordt op standpunten en hoe men hierop weerwoord geeft.
    • c. Optreden tijdens debatten op de ALV (LHW-Forum), thema-avonden en in burgercontacten, maar ook contacten met verenigingen en instanties.
     • i. Belangrijk aspect hierbij is of men beschikt over voldoende dossierkennis.
    • d. Het nemen van initiatieven, dus niet alleen commentaar geven op zaken, maar zelf ook met nieuwe ideeën en/of initiatieven komen.
    • e. aanwezigheid tijdens fractievergaderingen, ALV, thema-avonden en in burgercontacten.
    • f. Oordeel functioneren volgens collega fractieleden.
    • g. Oordeel functioneren volgens fractievoorzitter.
    • h. Bijdragen aan Algemene Beschouwingen en publicaties van LHW (o.a. LHW-Info) voor zijn/haar specialisme.
    • i. Functioneren tijdens (roulerend) bezoek aan bestuursvergaderingen.
    • j. Vooruitgang in het optreden van het fractielid, indien dit noodzakelijk wordt geacht.
  6. Een afschrift van het gespreksverslag wordt aan het desbetreffende raadslid, commissielid of wethouder ter hand gesteld en zal met hem/haar worden besproken.

Artikel 27 - Tussentijdse beoordeling raads- en commissieleden

 1. Om raads- en commissieleden in de gelegenheid te stellen het functioneren te verbeteren, kan na twee jaar zitting in de gemeenteraad een tussentijdse beoordeling worden opgesteld. Deze beoordeling wordt samen met het raadslid opgesteld, zoals is verwoord in artikel 26.
 2. Speciale aandacht tijdens de tussentijdse beoordeling zal er zijn voor de fractievoorzitter. Tijdig dient bekend te zijn of deze bij de volgende verkiezingen beschikbaar is als lijsttrekker. Indien dit niet het geval zal zijn, heeft LHW twee jaar om een opvolger te zoeken. Dit laat uiteraard onverlet dat zich tegenkandidaten voor de positie van lijsttrekker kunnen melden. Aan de overige fractieleden zal tijdens de tussentijdse beoordeling de vraag worden voorgelegd of zij in de toekomst de functie van lijsttrekker ambiëren.
 3. De tussentijdse beoordeling wordt op gelijke wijze met de betrokkenen gecommuniceerd als de eindbeoordeling.

Hoofdstuk 7 - Verkiezingsprogramma

Artikel 28 - Programma Commissie

  1. Op voordracht van het bestuur wordt door de ALV een Programma Commissie (in het vervolg aangeduid als PC) ingesteld.
  2. De PC bestaat bij voorkeur uit 5 leden waaronder bij voorkeur een bestuurslid.
  3. De PC stelt een conceptprogramma op voor de komende raadsperiode, legt het uitgewerkte concept voor aan het bestuur en licht zo nodig het conceptprogram in de ALV toe.
  4. De PC geef haar visie op amendementen die in de ALV op het concept worden ingediend.

Artikel 29 - Uitgangspunten verkiezingsprogramma

  1. Bij het opstellen en presenteren van het concept Verkiezingsprogramma worden de jongste ontwikkelingen in politiek en samenleving, steeds getoetst aan de grondslagen van de Statuten.
  2. ls bronnen raadpleegt de PC o.a. bijdragen uit de fractie en het bestuur.
  3. Ieder lid kan actuele onderwerpen inbrengen bij de PC.
  4. Wanneer binnen de PC geen overeenstemming bestaat over een of meer punten in het conceptprogram, worden de varianten - in de volgorde die de meeste steun heef verkregen - opgenomen in het concept, toegelicht in de ALV en voorgelegd ter stemming aan de leden.

Artikel 30 - Vaststelling verkiezingsprogramma

 1. De concepttekst van het Verkiezingsprogramma dient één maand doch niet later dan 14 dagen voorafgaand aan de ALV in het bezit te zijn van de leden.
 2. Amendementen dienen de PC uiterlijk 1 week voor de ALV te bereiken in een voorgeschreven vorm, namelijk per te wijzigen artikel apart op een A4-formaat zowel de 'oude tekst' als de vervangende 'nieuwe tekst'.
 3. In de ALV dient ieder lid te kunnen beschikken over de tekst van ingediende amendementen.
 4. Amendementen worden door de indieners toegelicht en van een advies voorzien door de PC.
 5. Het laten vaststellen van het verkiezingsprogramma door de ALV dient plaats te vinden uiterlijk één maand voor de datum van indiening van de kandidatenlijst ingevolge de Kieswet.
 6. Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de termijnen zoals hier genoemd, zolang dat niet in strijd is met de wet.
 7. Van alle genoemde dat en tijden zoals genoemd in dit artikel, kan het bestuur op grond van zwaarwegende redenen, gemotiveerd afwijken. Verantwoording zal dan achteraf worden afgelegd in de ALV.

Hoofdstuk 8 – Kandidaten Commissie

Artikel 31 - Instelling Kandidaten Commissie

  1. Met instemming van de ALV wordt door het bestuur een kandidatencommissie (in het vervolg KC genoemd) gevormd.
  2. De KC bestaat uit onafhankelijke leden met ruime raad –, bestuurlijke – en werkervaring. Tevens beschikken de leden van de KC (of ten minste één van hen) over ruime ervaring met Werving & Selecte procedures, alsmede interviewtechniek.
  3. De KC werkt volledig onafhankelijk en in vertrouwen. Op geen enkele wijze zal informatie verkregen uit gesprekken, worden gedeeld met derden.
  4. Voor het functioneren van de KC wordt verwezen naar de bijlage behorende bij dit HHR.

Hoofdstuk 9 - Slotbepalingen

Artikel 32 - Onvoorziene omstandigheden

  1. In die gevallen, waarin de Statuten en/of huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur en informeert de leden over dit besluit tijdens een ALV
  2. Dit huishoudelijk reglement is als vorenstaand vastgesteld in de ALV van Lokalen Hoeksche Waard (LHW) die gehouden is te Maasdam op 14 augustus 2018.