Actueel

Evenementen en verenigingen moeten we blijven steunen!

Hoeksche Waard, 8 september 2023

De APV wordt aangepast in de Hoeksche Waard en wat LokalenHW betreft zorgen wij ervoor dat dit ten goede komt voor onze vrijwilligers en verenigingen. We hebben de volgende voorstellen ingediend tijdens het debat hierover:

✅ Evenementen zonder vergunning mogen wat ons betreft een uur langer doorgaan (tot 00:00) en we hogen het maximum aantal decibellen op van 70dB naar 85dB. Zo hoef je niet te fluisteren, maar kun je gewoon een muziekje luisteren tijdens een evenement.

✅ Verenigingen mogen wat ons betreft ook een uur langer open blijven. In sommige plekken in de gemeente mocht dit al, maar dit willen we in de hele gemeente rechttrekken. Zo kun je altijd na je late wedstrijd of bijeenkomst, gewoon een drankje doen in je kantine.

✅ Wil je een privéfeestje vieren op je (sport)vereniging? Dat moet wat ons betreft kunnen. Commerciele feesten, zoals themafeesten, gaat ons wat ver, maar gewoon je verjaardag vieren op de vereniging? Dat moet kunnen! 

Deze voorstellen hebben wij ingediend en op dinsdag 12 september gaan we dit verdedigen in de gemeenteraad! Hierbij de links naar de verschillende voorstellen:

Een Stem voor de Hoeksche Waard in de Zuid-Hollandse Delta

Hoeksche Waard, 18 juni 2023

Het is een tijd van veranderingen, een tijd van kritische vooruitgang. In deze tijden van verandering is het essentieel dat we niet vergeten wie we zijn en waar we vandaan komen. De Hoeksche Waard is een uniek gebied, met zijn eigen identiteit en waarden, en het is onze plicht om deze te beschermen en te bevorderen.

Onlangs heeft de gemeenteraad van de Hoeksche Waard een zienswijze aangenomen op het Ambitiedocument "Wij zijn de Zuid-Hollandse Delta". Dit document, een visie op de toekomst van de vier gemeenten in de Zuid-Hollandse Delta, is een belangrijk vertrekpunt dat de richting geeft waarin we ons als regio willen ontwikkelen. Het is cruciaal dat deze ontwikkeling niet ten koste gaat van onze unieke lokale identiteit, maar juist onze kwaliteiten versterkt en de welvaart van iedereen in de Hoeksche Waard verbeterd. 

Als Lokalen Hoeksche Waard hebben we altijd gestreden voor het behoud van de lokale identiteit en het bevorderen van de belangen van onze gemeenschap. Wij hebben initiatief genomen de gehele gemeenteraad te betrekken. Hierdoor is de zienswijze op het Ambitiedocument een weerspiegeling van onze gemeenschappelijke waarden. De Hoeksche Waard is een zelfstandige gemeente in een groter samenwerkingsverband. Ons gebied heeft een sterk eigen karakter en behoeften die de Zuid-Hollandse Delta versterkt.

We hebben aangedrongen op het belang van lokale betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen en het respecteren van de unieke culturele, historische en natuurlijke kenmerken van de Hoeksche Waard. We hebben ook gewezen op de noodzaak om de landbouwsector, die een belangrijke rol speelt in onze lokale economie binnen de grenzen van de ecologie, te ondersteunen en te bevorderen.

Onze zienswijze is door een overgrote meerderheid in de gemeenteraad aangenomen, wat aantoont dat onze waarden en standpunten weerklank vinden met de bredere gemeenschap. We zijn trots op deze prestatie, maar we weten dat er nog veel werk aan de winkel is.

We zullen blijven strijden voor de belangen van de Hoeksche Waard en ervoor zorgen dat onze stem wordt gehoord in de bredere Zuid-Hollandse Delta. Want wij zijn niet alleen de Zuid-Hollandse Delta, wij zijn de Hoeksche Waard.

Korte termijn acties Basisschool De Bouwsteen en duurzame oplossing

Hoeksche Waard, 4 juni 2023

Basisschool De Bouwsteen in 's-Gravendeel heeft te maken met een reeks van vandalisme. Directeur Jacqueline van den Bosch is zeer bezorgd. Hoewel ze het idee van het plaatsen van hoge hekken en camera's rond de school niet prettig vindt, overweegt ze deze maatregelen om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen. Wij begrijpen dat de politie extra surveillancerondes heeft toegezegd, maar het is nog onduidelijk of dit voldoende zal zijn om het vandalisme op korte termijn te stoppen.

 

Na het overleg met de school wil Lokalen Hoeksche Waard een constructieve dialoog bevorderen en zorgen voor een veilige en inclusieve leer- en ontwikkelomgeving voor alle kinderen in de Hoeksche Waard. Wij willen dan ook weten welke korte termijn acties én aanpak voor een duurzame oplossing zijn/worden bedacht. 

Schriftelijke vragen:

1. Veiligheid en leefbaarheid: Gezien de recente reeks van vandalisme op basisschool De Bouwsteen, welke concrete stappen neemt het College om de veiligheid en leefbaarheid in en rond scholen te waarborgen? Hoe worden deze maatregelen afgestemd met direct betrokkenen van basisschool De Bouwsteen, zoals professionals, ouders van de schoolgaande kinderen en omwonenden? 

2. Preventieve maatregelen: Welke preventieve maatregelen worden overwogen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen? Hoe sluiten deze maatregelen aan bij onze overeengekomen visies als gemeente? Wordt bijvoorbeeld vanuit preventie het team Sociaal Domein ingezet om groepen op en rond scholen in kaart te brengen en te begeleiden.

3. Betrokkenheid van de gemeenschap: Op welke manieren worden de omwonenden van de Hoeksche Waard, met name ouders en leerlingen, betrokken bij het besluitvormingsproces rondom de veiligheidsmaatregelen op scholen, én basisschool De Bouwsteen in het bijzonder? Hoe wordt dit proces afgestemd op de visie van de Lokalen Hoeksche Waard om dicht bij de inwoners te staan? 

4. Balans tussen veiligheid, vrijheid en verantwoordelijkheid: Hoe wordt de balans tussen veiligheid, vrijheid en verantwoordelijkheid gewaarborgd, gezien de mogelijke noodzaak van hoge hekken en camera's op scholen? Hoe sluit dit aan bij de visie van de Lokalen Hoeksche Waard om een mensgerichte aanpak te hanteren en ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen aan de gevolgen voor mens, plant, dier en landschap?

5. Samenwerking: Wat wordt vanuit voorgaande vier perspectieven in samenwerking met onze omliggende gemeente(n) ondernomen om dergelijke uitwassen daadwerkelijk een halt toe te roepen binnen de Hoeksche Waard?

Hoeksche Waard - Oud-Beijerland 6 oktober 2022
Hoeksche Waard - De Lindenhoeve te Oud-Beijerland 6 oktober 2022

Crisisopvang in De Lindenhoeve

De afgelopen week zijn bewoners rondom De Lindenhoeve verrast door het besluit van de burgemeester om 100 vluchtelingen op te vangen in het gebouw. Dit zonder hen eerst te raadplegen of vroegtijdig te informeren voor het besluit is genomen. 

Raadslid @brandonridderhof gaat hier in de openbare raadsvergadering van dinsdag 11 oktober vragen over stellen aan de burgemeester. ‘Inwoners moeten voordat het besluit genomen is, simpelweg de kans krijgen om hier hun mening en zorgen over te uiten. Het kan niet zo zijn dat we onze inwoners dit zo maar voorschotelen’

Hoeksche Waard - 20 september 2022

Lokalen Hoeksche waard laat het evenementenbeleid wederom op de agenda zetten van de gemeenteraad

Het evenementenbeleid is al jaren onderwerp van gesprek en heel veel ondernemers en betrokken inwoners hebben hun ontevredenheid geuit bij Lokalen Hoeksche waard over het beleid, de software en de dienstverlening vanuit de gemeente.

Evenementen zorgen voor levendigheid in de straten, wijken en kernen van de Hoeksche waard. Zonder de betrokken ondernemers en inwoners is het woon- en leefgenot in de Hoeksche waard minder aantrekkelijk. Een passend, ondersteunend en inwonersvriendelijk evenementenbeleid is dan ook noodzakelijk. Zo stelt Hein Verbiest van Lokalen Hoeksche Waard.

Komend najaar verwachten we de evaluatie van de gemeente met een update hoe het gesteld staat met het beleid. Lokalen Hoeksche Waard heeft dit dossier in april 2019 al aan de orde gesteld door middel van een motie waarin we de gemeente oproepen om:

Lokalen Hoeksche waard wil alle inwoners laten genieten van allerlei evenementen en wil de dienstverlening verbeterd zien.

Hoeksche Waard - 31 maart 2022

Gisteravond is de nieuwe Hoeksche gemeenteraad geïnstalleerd! 

Op naar 4 mooie jaren voor onze Hoeksche Waarders.

Hoeksche Waard - 22 maart 2022

Voorkeurszetel Britt van Daalen

Onze Britt van Daalen heeft vanaf de achtste plek op onze kieslijst, 437 voorkeurstemmen behaald bij de afgelopen verkiezingen. ‘Een verrassend resultaat en ik ben ontzettend vereerd door dit prachtige stemmenaantal.’ Na enig nadenken over de voorkeurzetel die dit stemmenaantal met zich meebrengt, heeft Britt besloten de zetel niet in te nemen. ‘Net na mijn kandidaatstelling voor de kieslijst van LHW, heb ik een prachtige kans gekregen om mij bij de gemeente Hoeksche Waard full-time in te kunnen zetten voor een inclusieve samenleving. Helaas is een raadslidmaatschap niet verenigbaar met deze functie, maar ik kan mij via deze baan wel inzetten, voor de punten waarvoor ik mij kandidaat heb gesteld bij LHW.’

Onze lijsttrekker Brandon Ridderhof respecteert deze keuze van Britt volledig: ‘Een keuze als dit is voor iedere kandidaat-raadslid ontzettend moeilijk om te maken. Ik ben ontzettend trots op Britt dat zij zo veel stemmen van Hoeksche Waarders heeft gekregen, en dat onderstreept nog eens hoe belangrijk haar speerpunten zijn. We respecteren haar keuze natuurlijk volledig en gaan ons als fractie inzetten om haar beweegredenen te blijven vertegenwoordigen in ons fractiewerk de komende jaren.’

Door deze keuze komt Erwin Niedeveld naar voren als volgende kandidaat voor de vrijkomende zetel. Erwin heeft zich de afgelopen jaren al ingezet als VN-ambassadeur Inclusie en burgerlid bij de Lokalen Hoeksche Waard. ‘Ik heb groot respect voor het lastige besluit dat Britt heeft moeten nemen, een besluit dat zij met hoofd en hart heeft genomen. Hiermee heeft zij mij een prachtige opdracht meegegeven om te werken aan een inclusieve Hoeksche Waard.’

“Gewijzigd voorstel nieuwbouw zwembad Numansdorp”

Hoeksche Waard – 5 maart 2022

 

De gemeenteraad besluit dinsdag 8 maart over de nieuwbouw van zwembad De Waterstee in Numansdorp. Lokalen Hoeksche Waard wil dat het raadsvoorstel wordt gewijzigd en komt daarom met aanpassingen voor een groter zwembad met tribune, een doelgroepenbad en passende voorzieningen voor alle betrokken verenigingen.

“Wanneer de huidige Raad ‘blind’ het eerder genomen besluit van de gemeente Cromstrijen overneemt, dan sluiten raadsleden de ogen voor een veel groter probleem in onze samenleving, namelijk: bewegingsarmoede”, aldus Erwin Niedeveld. Erwin is kandidaat raadslid op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor Lokalen Hoeksche Waard. “Als fractie geven wij al langer aan dat we niet alleen naar de kosten, maar vooral ook naar de maatschappelijke meerwaarde van bewegen en sport moeten kijken.” Het Kenniscentrum Sport en Bewegen geeft aan dat elke euro die wij investeren in bewegen 2,5 euro maatschappelijke waarde oplevert.

 

Naar aanleiding van de oproep van betrokken verenigingen, Sportraad Hoeksche Waard, en omwonenden heeft het College op verzoek van de Raad afgelopen weken stappen gezet de relatie met betrokkenen bij het zwembad, verenigingen en omwonenden rondom de Meestooflaan te repareren na een zeer stroef verlopen samenwerkingsproces. Het signaal was voor Lokalen Hoeksche Waard helder: “Investeer in een zwembad met uitgebreidere faciliteiten en voorzieningen, combineer dat slim door te investeren in de gewenste voorzieningen van de aanwezige verenigingen en biedt ruimte aan sportaanbieders die de kansen zien om programma’s in samenwerking te ontwikkelen die de beweegarmoede tegen kunnen gaan. Compenseer daarbij de negatieve effecten voor verenigingen van de voorgenomen ontwikkelingen.” Het lijkt erop dat meerdere fracties dit signaal serieus willen nemen.

 

Als fractie zien wij dat in de Hoeksche Waard onze ouderen steeds ouder worden. In 2035 zijn er twee keer zoveel 75-plussers als nu. Daarbij hebben we steeds minder jongeren die voor hen kunnen zorgen. We staan voor de grote uitdaging de zorg voor jong en oud te ontlasten en betaalbaar te maken. Tegelijkertijd is sinds 2012 al sprake van een pandemie, die van Lichamelijke Inactiviteit. Een pandemie die in zijn zog overgewicht, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten met zich meebrengt. Wereldwijd overlijden daar per jaar 5,3 miljoen mensen aan. Bovendien gaat bewegingsarmoede hand in hand met een verzwakt afweersysteem. Landelijk wordt jaarlijks €9,3 miljard uitgegeven aan de gevolgen van dementie. Hoewel er beweegprogramma’s zijn, komen deze vaak te laat in beeld. In de preventieve sfeer is sinds de jaren ’80 het beweegonderwijs op school en in de vrije ruimte een enorme klap toegebracht waar we nu de prijs voor betalen.

 

De minimale beweegrichtlijnen per levensfase zijn drastisch aangepast en verhoogd. Het advies is nu matig-intensief te bewegen gedurende tenminste 150 minuten per week (dus een minimum!), met een streven naar 300 minuten per week. Dit geldt voor de leeftijdsgroep vanaf 18 jaar;  kinderen tenminste 60 minuten per dag, volgens deze richtlijnen. Het is alarmerend dat als we zo doorgaan pas in 2040 75% van de Nederlanders voldoen aan de niet-aangepaste Nederlandse norm van 150 minuten per week. Als fractie Lokalen Hoeksche Waard nemen wij dit de oproep van experts en ervaringskundigen serieus. “Het is de gezondheid van onze inwoners die wij moeten beschermen en bewegingsarmoede tegengaan”, aldus Erik Scherder (klinisch neuropsycholoog) en een van vele experts aanwezig tijdens een nationaal rondetafelgesprek op 21 februari over bewegingsarmoede.

 

De fractie Lokalen Hoeksche Waard vindt dat investeringen nodig zijn in Hoeksche Waardse sportaccommodaties, de openbare ruimte, innovatie van het sport- en beweegaanbod, de professionalisering en ontwikkeling van onze sportbranche, en de toegankelijkheid van sport en bewegen voor mensen met een beperking en een laag inkomen. Deze maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat in 2030 – tien jaar eerder dan is opgenomen in het nationaal preventieakkoord - 75 procent van de bevolking voldoende beweegt, in plaats van de huidige 50 procent.

 

Volgens Lokalen Hoeksche Waard bieden de wijzigingen van het raadsvoorstel de randvoorwaarden die verenigingen nodig hebben om hun sport en beweegaanbod naar hun tevredenheid aan te kunnen bieden. Dat betekent een groter zwembad, met tribune, een doelgroepenbad en voorzieningen voor alle verenigingen op een omnisportcomplex aan de Meestooflaan in Numansdorp. Via verschillende stimuleringssprogramma’s, zoals het Lokaal Sportakkoord en Sportservices vanuit de bonden kunnen verenigingsbesturen samen werken aan innovatieve vitaliteitsprogramma’s voor alle Hoeksche Waarders.

Lokalen Hoeksche Waard presenteert haar nieuwe verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen met de titel: "Lokaal voor allemaal"

Hoeksche Waard – 12 februari 2022

De menselijke maat moet terug in besluitvorming en beleidsvorming. Dit betekent ook het willen leveren van maatwerk, kleinschaligheid, een warme sociale omgeving en bereikbaarheid van voorzieningen. Vanzelfsprekend gaat het ook om de mens in zijn omgeving: de Hoeksche Waard. Zorg voor mensen, betekent ook zorgen een mooie, diverse en gezonde Hoeksche Waard.

Onafhankelijk en Pragmatisch

Lokalen Hoeksche Waard staat los van landelijke politieke partijen en is volledig gericht op de Hoeksche Waard. LHW zet zich in voor een gemeente met weinig bureaucratie en het leveren van maatwerk. In de gemeenteraad kiezen we voor herkenbare hoofdlijnen in het debat en duidelijke taal.

Dichtbij de inwoners

Lokalen Hoeksche Waard is een partij die betrokken is bij het wel en wee van de inwoners, een luisterend oor biedt en eerlijk reageert op vragen en opmerkingen. Als partij willen we perspectief bieden door mee te denken en oplossingsgericht te werk te gaan. Dat kan ook door inwoners te helpen als wegwijzer in de gemeentelijke organisatie. Ook hier gaan we duidelijk en pragmatisch te werk.

Iedereen doet actief mee

Lokalen Hoeksche Waard is een partij voor alle inwoners van onze gemeente. Ook voor hen die je niet (snel) hoort. We zijn lokaal verbonden en vinden de inbreng van maatschappelijke organisaties belangrijk. We willen het mensen mogelijk maken mee te doen, door hen te ondersteunen, te activeren, te stimuleren of te prikkelen. Iedereen doet er toe!

Onze speerpunten liggen in de komende periode op de volgende onderwerpen:

Lijsttrekker Brandon Ridderhof: “Een realistisch en duidelijk plan, dat precies past bij de partij die wij zijn. Ik kan niet wachten de inwoners van de Hoeksche Waard, met de inhoud van dit plan te overtuigen over het feit dat LHW, de beste keus is in maart 2022!”

Het verkiezingsprogramma is vanaf vandaag te lezen op de website: https://www.lokalenhoekschewaard.nl/verkiezingsprogramma

Foto LokalenHW: Een groter zwembad nodig om aan de richtlijnen te voldoen
Foto LokalenHW: Numansdorp verdient een zwembad voor iedereen 

Lokalen Hoeksche Waard wil voorstel zwembad Numansdorp aanpassen: Met twee bassins komt iedereen aanbod!

Hoeksche Waard - 11 februari 2022

De fractie van Lokalen Hoeksche Waard vindt dat het nieuw te bouwen zwembad in Numansdorp niet alleen een wedstrijdbad, maar ook apart doelgroepenbad moet krijgen. “Een nieuw zwembad wordt gebouwd voor de toekomst en moet ca. 40 jaar meegaan. Dan is het noodzakelijk om rekening te houden met de verdere ontwikkeling van het dorp en het belang van deze sportvoorziening voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners.

Als je een nieuw zwembad bouwt, doe het dan gelijk goed”, aldus fractievoorzitter Hein Verbiest. “Juist voor ouderen en andere doelgroepen geeft een tweede bad mogelijkheden om meer te zwemmen. De watertemperatuur kan dan constant worden gehouden op de juiste temperatuur. Dat is ook veel duurzamer, dan elke keer het water opwarmen en vervolgens weer laten afkoelen.” Voor mensen die banen willen zwemmen of waterpoloën is 30 °C te warm. Ook is het huidige bad niet langer geschikt voor sportwedstrijden, een doorn in het oog van de verenigingen die het bad nu gebruiken. Zij moeten al te lang uitwijken naar andere locaties buiten de Hoeksche Waard.

Lokalen Hoeksche Waard zijn al geruime tijd actief betrokken bij dit dossier. Er zijn verschillende initiatieven genomen om verenigingen meer te laten aansluiten bij het proces. Daarnaast is in diverse debatten in de raad het grote maatschappelijk belang van (zwem-)sport onderstreept en concreet gemaakt. Ook is op ons initiatief door de Raad om een MKBA gevraagd; een instrument die de maatschappelijke meerwaarde beter inzichtelijk maakt.

“We zijn in gesprek gegaan met andere partijen in de Raad om een gezamenlijk amendement te maken op het voorstel van het college. Het college heeft de keuze bij de Raad neergelegd, dus vanuit de Raad moet het initiatief komen!”, zegt Verbiest. Behalve de keuze voor twee bassins, moet ook de omvang van het wedstrijdbad worden bepaald en de financiële dekking worden aangegeven. “Het is belangrijk om in de huidige Raadsperiode een besluit te nemen. Daar hebben de verenigingen recht op!”

De wijze van communicatie tijdens het participatieproces heeft tot ophef geleidt. Het college heeft voor het verloop van het laatste deel van het proces excuses aangeboden. Toegezegd is de relatie met de verenigingen en omwonenden voor 24 februari te herstellen; en moet helderheid en duidelijkheid worden gegeven over het raadsvoorstel. Dit gaat het college doen in samenwerking met de sportraad.

“Als LokalenHW zien wij erop toe dat de toezeggingen worden nagekomen en het algemeen belang gediend wordt”, aldus Verbiest.


Lijsttrekkersdebat met Brandon Ridderhof

"Lokalen Hoeksche Waard stelt dat om de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard te verbeteren niet alleen geïnvesteerd moet worden in asfalt, maar ook in fietsverbindingen, landbouwroutes en voorzieningen voor nieuwe brandstoffen. De aanleg van de A4 is voor de partij alleen acceptabel als die niet te zien, voelen, horen en ruiken is én als de Hoeksche Waard ook een aansluiting krijgt. De partij wil een haalbaarheidsonderzoek naar een betere ontsluiting richting het westen, bijvoorbeeld door een 24-uurspont of een tunnel.  Volgens Lokalen is het niet haalbaar om in de Hoeksche Waard tien jaar eerder energieneutraal te zijn dan de landelijke doelstelling. Om de ambities op het terrein van duurzaamheid te realiseren zullen burgers hiertoe gestimuleerd worden, maar is ook de inzet van bijvoorbeeld regelgeving en financiële prikkels noodzakelijk. Om meer jonge gezinnen naar de Hoeksche Waard te trekken, moeten er betaalbare woningen gebouwd worden. Deze nieuwe huizen moeten energieneutraal zijn."

Het debat maandag 7 februari is tussen 18:00 uur en 19:00 uur live te volgen op Radio Rijnmond en Rijnmond.nl

Rijnmond - Hoeksche Waard - 7 februari 2022

Kandidaten Lokalen Hoeksche Waard

1.     Brandon Ridderhof               Oud-Beijerland

2.     Hein Verbiest                       Oud-Beijerland

3.     Erik van der Linden               ’s-Gravendeel

4.     Arie van Ruiven                    Oud-Beijerland

5.     Erwin Niedeveld                   Mijnsheerenland

6.     Mark Vroegop                      Oud-Beijerland

7.     Leen van Prooijen                Oud-Beijerland

8.     Britt van Daalen                   Oud-Beijerland

9.     Leo Kerpel                           Mijnsheerenland

10.   Damian Slobbe                     Oud-Beijerland

11.   Piet Baars                            ’s-Gravendeel

12.   Hildine van der Meijde-Both Oud-Beijerland

13.   Dick Slob                              Oud-Beijerland

14.   Cor van IJsselmuide              Klaaswaal

15.   Ans ter Laare                        Oud-Beijerland

16.   Yvonne Cabaret                    Strijen

Kandidatenlijst Lokalen Hoeksche Waard vastgesteld

Hoeksche Waard - 3 februari 2022

Tijdens de ALV van 19 januari hebben de leden van Lokalen Hoeksche Waard de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Nu de lijst officieel is ingediend maakt de partij de lijst bekend. Eerder werd al bekend gemaakt dat Brandon Ridderhof, op dit moment burgerlid van de fractie, was verkozen tot lijsttrekker. De rest van de lijst telt 15 kandidaten die een afspiegeling vormt van jong en oud, nieuw en ervaren.

Op plaats 2 staat Hein Verbiest, de huidige fractievoorzitter van Lokalen Hoeksche Waard. De hoogste nieuwkomer op de lijst is Erik van der Linden uit 's Gravendeel, op plaats 3. Daarnaast zijn Leen van Prooijen op plaats 7, huidig raadslid namens HWSP, en Britt van Daalen op plaats 8, nieuw op de lijst. 

Bestuursvoorzitter Dick Slob is tevreden over de lijst: “Als partij hebben we geprobeerd een goede afspiegeling van onze partij en de Hoeksche Waard te presenteren. We hebben naast jonge kandidaten ook een schat aan ervaring op de lijst en dat vult elkaar goed aan, zo is gebleken tijdens de afgelopen periode.”


“Dit is voor mij onbestaanbaar”, aldus wethouder Harry van Waveren.

Facebook, 10 januari om 20:22

Met ingang van zondag 9 januari 2022 rijdt Connexxion in de regio Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee (HWGO) volgens een nieuwe dienstregeling. Maar twee nieuwe haltes ontbreken. “Dit is voor mij onbestaanbaar”, aldus wethouder Harry van Waveren.

“Ik begrijp de keuzes die gemaakt zijn, ook al ben ik niet overal blij mee. Maar we hebben ook afspraken gemaakt met provincie Zuid-Holland over de aanleg van nieuwe haltes zodat dorpen bereikbaar blijven. Als wegbeheerder zijn zij verantwoordelijk voor deze haltes. Bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling, die op hoofdlijnen half 2021 al bekend was, zouden deze haltes klaar moeten zijn. Dit geldt voor de nieuwe halte bij Tienvoet maar ook voor de nieuwe halte bij de Vrouwehuisjesweg in Mijnsheerenland. Ik ga er dan ook vanuit dat deze haltes deze week operationeel zijn en reizigers er gebruik van kunnen maken.”

Lees hier het hele bericht https://bit.ly/3f7632D 

Met trots presenteren wij onze nieuwe lijsttrekker Brandon Ridderhof

Lokalen Hoeksche Waard, Facebook, 16 december 2021

Sinds zijn zeventiende is hij al actief bij lokale politiek en bij een lokale partij. Eerst bij BINT in de gemeente Oud-Beijerland en toen dat opging in de gemeente Hoeksche Waard, was hij sinds de oprichting betrokken bij LHW.

En nu met zijn 21 jaar is hij de kersverse lijsttrekker van LHW.

Met Ridderhof als lijsttrekker zet de partij in op een frisse wind in de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.


Van Prooijen gaat naar Lokalen HW

Hoeksche Waard - 14 december 2021

Na het besluit dat de SeniorenPartij HW niet meedoet met de verkiezingen heeft fractievoorzitter Leen van Prooijen besloten zich aan te sluiten bij LokalenHW.

Hoeksche Waard - 'Bij hun uitgangspunten en gedachtegoed pas ik het beste', aldusVan Prooijen. 'Deze partij heeft veel ambities en belangrijke speerpunten in hun programma. Ook hun 'no nonsens' - aanpak spreekt mij erg aan. Geen wollige verhalen en heldere standpunten die inwoners verstaan en begrijpen. 'Van Prooijen gaat bij Lokalen HW voor een actieve rol'. Bij voorkeur als raadslid of anders als burger-raadslid. 'Ik breng een ruime ervaring mee als raadslid en ken de "ins en outs" van alle beleidsvelden, waardoor ik van veel waarde kan zijn voor de partij'. Aldus Leen van Prooijen.

5G uitgerold en toch geen verbinding

Hoeksche Waard, 6 mei 2020 - (klik en lees meer) 

Het kabinet maakt de weg vrij voor de aanleg van de 5G-zendmasten in Nederland en dringt bij gemeenten erop aan telecomproviders medewerking te verlenen bij de aanleg van de vijfde generatie supersnelle data en telecommunicatienetwerken.

Een groep bewoners in de Hoeksche Waard maakt zich zorgen en vindt dat geëxperimenteerd wordt met hun gezondheid en de omgeving waarin zij leven. Zij zijn niet tegen technologische vooruitgang, de economische kansen en gemakken die dit met zich mee zou kunnen brengen. Wat hen verbaast is dat de landelijke overheid haar oren te makkelijk laat hangen naar de lobby van de telecomindustrie. Met de belofte dat 5G technologie de economie versterkt wordt over een aantal fundamentele vragen heen gewalst: Waarom wordt 5G uitgerold terwijl de wetenschap nog verdeeld is over de gezondheidseffecten? Welke lange termijneffecten heeft elektromagnetische straling op mens en dier? Wat levert de uitrol van 5G de bewoners van de Hoeksche Waard op?

Staatssecretaris Mona Keizer geeft aan dat de Europese Telecomcode lidstaten verplicht in te stemmen met redelijke verzoeken voor het plaatsen van 5G-antennes (small cells). Hiermee lijkt zij gemeenten te vragen een oogje toe te knijpen bij het verlenen van vergunningen. Dit schiet de fractie van Lokalen Hoeksche Waard in het verkeerde keelgat. Gemeenten gaan zelf over het verlenen van vergunningen. In het geval van 5G kan niet worden uitgesloten dat het straat- en landschappelijk beeld in de Hoeksche Waard gaat veranderen door het plaatsen van een aaneengesloten netwerk van kleine 5G-antennes. De Nederlandse Staat heeft ook een eigen belang. De verwachte opbrengsten bij de eerste veiling van de 5G frequenties liggen op 900 miljoen euro. In aanloop naar 2022 volgen nog twee veilingen.

Lokalen Hoeksche Waard vindt het belangrijk dat bij ieder besluit goed gekeken wordt wel effect dit heeft op de Hoeksche Waarder. Bij ingrijpende veranderingen dienen bewoners direct betrokken te worden, zodat de gemeente op een transparante manier te werk gaat. Wanneer nog niet alle informatie beschikbaar is over bijvoorbeeld: de gezondheidsrisico’s, kunnen we beter wachten met een besluit nemen. Het is daarom belangrijk dat we samenwerken met inwoners, overheden, bedrijven en experts. De inwoners en de omgeving dienen daar centraal in te staan en niet de technologie.

Hoewel wetenschappers niet eerder belangrijke gezondheidseffecten hebben gemeten, zijn wel degelijk biologische effecten aangetoond bij elektromagnetische straling. Uitleg van dergelijke onderzoeken dient nauwkeurig te gebeuren; en dat is precies wat een grote groep mensen dwars zit. Deze uitleg blijft uit, wat ervoor zorgt dat onevenwichtige informatie de wereld in wordt geslingerd. Social media ontploft en mainstream media gaat in op complottheorieën en de brandstichting van zendmasten. Dit terwijl een grote groep mensen met gezond verstand van mening is dat zolang de wetenschap nog volop in discussie is, geen risico’s met de volksgezondheid mag worden genomen. Waarom 5G uitrollen, terwijl nog zoveel onzeker is?

Op dit moment voert de Gezondheidsraad op verzoek van de Tweede Kamer een onderzoek uit naar mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G en moet de veiling van 5G-frequenties nog plaatsvinden. Tegelijkertijd draait de marketingmachine van telecomproviders volop om 5G-producten en -diensten in de markt te zetten en kunnen zij nu al 5G protocollen activeren. De resultaten van de Gezondheidsraad worden in juli verwacht. Gemeenten, dus ook de Hoeksche Waard, hebben slechts beperkte invloed. Dit heeft de fractie niet weerhouden vragen te stellen aan het College van B&W en verantwoordelijkheid te nemen. In haar reactie werd bevestigd dat meer onderzoek nodig zou zijn.

De fractie van Lokalen Hoeksche Waard neemt de signalen uit de samenleving serieus en roept het College en de Raad op verbonden te blijven met alle Hoeksche Waarders en alert te zijn op een onevenredige verdeling van invloed en macht door de telecomproviders en burgers. 

Hoewel de gemeente in haar uitvoeringstaak gaat over vergunningverlening, hebben het College en de Raad te oordelen over het belang van elke Hoeksche Waarder. Als fractie zijn wij lokaal sterk verbonden en zorgen wij ervoor dat ook bewoners die je minder hoort een stem hebben. Voor je het weet is 5G uitgerold en is de verbinding met de Hoeksche Waarder verbroken. 

WINDMOLENS

Hoeksche Waard - 17 april 2020 - (klik en lees meer) 

De fractievoorzitter Hein Verbiest zegt: 

“Ik kan mij best voorstellen dat Windmolens geplaatst moeten worden, maar dat moet wel met zo min mogelijk overlast voor burgers. De overheid zou moeten kiezen voor wederkerigheid. De overheid wilt wat en de burger krijgt overlast gecompenseerd”.

Naar aanleiding van de vele e-mailberichten die de fractie Lokalen Hoeksche Waard (LHW) ontving, waarin mensen hun zorgen uitten over onder andere de geluidsoverlast en slagschaduw van de geplaatste windmolens bij Nieuw Beijerland; Piershil en de nog te plaatsen windmolens bij Heinenoord, heeft fractievoorzitter Hein Verbiest schriftelijke vragen opgesteld ter beantwoording door het College van burgemeester; wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.

LHW deelt de zorgen van burgers, die overlast ervaren van de windmolens en stelde de volgende vragen:

LHW wacht de beantwoording van de vragen af en zal zich dan beraden op verdere mogelijkheden.

Lift Centrum Oud-Beijerland

Hoeksche Waard - 12 november 2021 - (klik en lees meer) 
Copyright QPhoto via AD

We wonen in een prachtige gemeente, waarin iedereen meetelt en iedereen mee doet.

Lokalen Hoeksche Waard maakt dan ook geen onderscheid en gunt iedereen het plezier en genot van alle voorzieningen die er zijn in de dorpen.

Het dorp Oud-Beijerland heeft een levendig centrum, waar er veel te beleven is. Nu komen de Senioren, minder mobiele of invalide mensen er wat minder goed vanaf, als ze de dijk willen bereiken en het “ holletje” te stijl of uitdagend is. Niet elke rolstoelgebruiker kan zichzelf het holletje omhoog duwen.

Sinds 1990 is er een lift in de dijk. De lift brengt mensen van de veilingpassage naar de Oostdijk en uiteraard ook weer naar beneden. Deze lift geeft met heel lang problemen en nu is de lift definitief met pension. De lift is dus geen eigendom van de gemeente. De lift is eigendom van een besloten vennootschap (b.v.) en deze wil de lift niet repareren of vervangen.

Tot op de dag van vandaag heeft de gemeente geen overeenkomst met de eigenaar kunnen sluiten om de lift te vervangen. Er ligt nu geen dienstverleningsovereenkomst voor deze voorziening.

De lokalen Hoeksche Waard vindt het erg belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat ook de minder mobiele inwoners van de Hoeksche waard hun kerstinkopen kunnen doen in het centrum van Oud-Beijerland.

De wethouder is nu aan zet om de toegankelijkheid van de centra te verbeteren. Hij heeft toegezegd dit te gaan doen afgelopen raadsvergadering 17 december. Lokalen Hoeksche Waard zal in maart 2020 de voortgang bewaken.

We willen een Kerstmarkt in de kernen!

Hoeksche Waard - 15 november 2021 - (klik en lees meer) 

Na het debacle van de sinterklaasintocht, treft het nu ook de kerstmarkt.

Hein Verbiest (Lokalen Hoeksche Waard) is een liefhebber van de Kerstmarkten in alle dorpen en kernen. “Ik geniet daarvan en het is ontzettend gezellig om daar met de kinderen rond te lopen”. Ik maak mij zorgen of dat dit jaar nog wel gaat gebeuren. Eerder maakten wij ons zorgen over het doorgaan van de Sinterklaasfeesten en dat heeft het College na veel aandringen opgepakt, maar dat zie ik nog niet gebeuren met de Kerstmarkten. Waarom? Natuurlijk moeten we de coronaregels in acht nemen en voorzichtig zijn. Anderhalve meter en als het perse moet, een mondkapje. Maar de vraag is of de gemeente en dan in het bijzonder de Detailhandelsraad dit wel van de grond krijgt.

Het Centrummanagement Oud-Beijerland organiseerde elk jaar in samenwerking met vele vrijwilligers en winkeliers een gezellige Kerstmarkt die die druk werd bezocht. Aangename sfeer en voor elk wat wils.

Maar nu is alles anders. Er is door het College een Detailhandelsraad opgericht, die voor alle dorpen het initiatief zou moeten nemen om Sinterklaasfeesten en Kerstmarkten en andere activiteiten mogelijk te maken. Maar dat zie ik nog niet gebeuren. Er is sprake van een strijd tussen het Centrummanagement Oud-Beijerland en de Detailhandelsraad over de vraag wie dit moet gaan organiseren.

Volgens mij hebben het Centrummanagement Oud-Beijerland en alle andere lokale initiatieven altijd goed gefunctioneerd, maar sinds de oprichting van de Detailhandelsraad is er veel onduidelijkheid en worden er geen evenementen georganiseerd.

Het Centrummanagement OB krijgt geen subsidie meer, waardoor het niet meer mogelijk is om lokale initiatieven door burgers en bedrijven te ondersteunen.

De Detailhandelsraad wordt gesubsidieerd door de gemeente en heeft daarvoor de opdracht de subsidies te verdelen over alle kernen en dorpen. Maar wat zien we in de praktijk, er is strijd om de macht en de kernen en dorpen zijn de dupe. Er worden geen evenementen georganiseerd en de vrijwilligers lopen weg.

Vele vrijwilligers en wij Lokalen Hoeksche Waard maken zich zorgen over het voortbestaan van alle evenementen en nu specifiek de Kerstmarkten. Dit willen we niet laten we niet gebeuren.

Lokalen Hoeksche Waard is tegen het besluit van Waterschap Hollandse Delta

Hoeksche Waard - 19 oktober 2021

Arie van Ruiven, Lokalen Hoeksche Waard (LHW) is onaangenaam verast met het besluit van het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) om de beweegbare afsluiting op de Spuidijk tussen Nieuw-Beijerland (N217) en de Randweg in Oud-Beijerland te verwijderen en de geslotenverklaring op te heffen.

In 2004 is er juist voor deze afsluiting gekozen, om sluipverkeer te voorkomen en de veiligheid voor niet gemotoriseerd verkeer te vergroten. Tevens is de spuidijk een belangrijke fietsverbinding voor leerlingen vanuit het westen. Het is ook een belangrijke fietsroute waar heel veel gebruik van wordt gemaakt ook in het weekend.

Uit metingen – zo beweert het Waterschap – zou blijken dat het sluipverkeer niet is toegenomen, ondanks diverse verbodsborden. Wat LHW betreft geeft de WSHD geen compleet - en zuiver beeld van de situatie ter plaatse. Nog steeds wordt er in de ochtend – en avondspits veel te hard gereden door automobilisten - 20% (40 auto’s) rijdt harder dan 75 km per uur - zo blijkt ook uit de monitor van de WSHD. In het besluit wordt veel te gemakkelijk voorbij gegaan aan de veiligheid van “langzaam verkeer”, want sinds de afsluiting wordt hier ook veel gewandeld.

De doelen van verkeersveiligheid en de beschermende maatregelen zoals de WVW 1994 stelt zijn niet gewijzigd en aan de verkeersomstandigheden naar ons oordeel evenmin. Het nemen van een dergelijk besluit gaat ten koste van de veiligheid van fietsers en overig langzaam verkeer en zal de geluidsoverlast en trillingen voor aanliggende woningen weer toenemen. Uit het besluit blijkt tevens dat hier sprake is van een financiële bezuiniging. Wat LHW betreft mag geld nooit een reden zijn ten koste van veiligheid voor fietsers en overig langzaam verkeer en de leefomgeving.

Het verbaast mij ook bijzonder dat dezelfde argumenten die voor een afsluiting hebben gezorgd, nu worden gebruikt om diezelfde weg weer open te stellen voor alle verkeer. Dit kan niet, volgens Arie van Ruiven.

Lokalen Hoeksche Waard gaat dan ook het college van de gemeente Hoeksche Waard verzoeken om contact op te nemen met het Waterschap om dit besluit in te trekken en de beweegbare afsluiting ter plaatse te herstellen.

Bredere linkerrijstroken op de haringvlietbrug

Hoeksche Waard - 13 september 2021

Vanaf maandag 4 oktober 2021 wordt in beide richtingen de linkerrijstrook op de Haringvlietbrug verbreed van 1,95 m naar 2,35 m. De breedte van de rechterrijstroken blijft ongewijzigd.

Onze wethouder Harry van Waveren heeft een grote invloed gehad op dit besluit en staat in nauw contact met Rijkswaterstaat.

‘Wij zien dagelijks de doorgaande wegen in onze regio vollopen’, aldus wethouder Harry van Waveren. ‘Maar dit geldt niet alleen in onze regio. Vorige week stond het verkeer ook lange tijd vast op de snelwegen A16, A15 en A59. En we moeten ook rekening houden met veranderende weersomstandigheden. Daarom heb ik, ook namens gemeente Goeree-Overflakkee, bij Rijkswaterstaat erop aangedrongen om de versmalde rijstroken breder te maken. Met name de linker rijbaan is geen volwaardige baan en zorgt voor veel ongemak bij de weggebruikers. Na een moeilijke start zijn we nu goed met elkaar in gesprek over de situatie op de brug. Ik ben blij met dit besluit.’

HEINENOORDTUNNEL

Hoeksche Waard - 11 mei 2021

Onze wethouder Harry van Waveren heeft ervoor gezorgd dat er in de toekomst een parallelweg tussen 's-Gravendeel en Maasdam aangelegd gaat worden. 

Je denkt wellicht wat heeft dit met de Heinenoordtunnel te maken ? Wanneer deze parallelweg aangelegd gaat worden zal deze weg het 'slome' landbouwverkeer over kunnen nemen waardoor het normale verkeer minder snel vast zal lopen.

Het idee hierachter is dat de Heinenoord- en Kiltunnel sneller bereikt kunnen worden wanneer één van beiden gesloten is. 

“Afspraken maken? Betrek jongeren!”

Hoeksche Waard - 1 april 2021 - (klik en lees meer) 

Het wordt tijd dat wij leren luisteren naar onze jongere generatie en aan die inwoners vragen leren stellen om wie het uiteindelijk allemaal draait. Het is gelukkig allang geen hype meer; het betrekken van inwoners bij het creëren van beleid binnen de Hoeksche Waard. Geen bijeenkomst of vergadering van de gemeenteraad gaat voorbij of de term participatie wordt wel genoemd. Met enkel het benoemen van de term participatie, heb je de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nog niet betrokken.

Volgens Erwin Niedeveld, fractielid bij Lokalen Hoeksche Waard, moet dit echt veel beter: “Per onderwerp moet vooraf helder zijn op welk moment inwoners betrokken worden en welke invloed zij daarbij hebben.” Dit kan variëren van informeren tot aan meebeslissen. Hier moet geen discussie meer over kunnen bestaan. Het betrekken van inwoners moet daarom gebeuren vanuit een gedeelde visie en concrete afspraken. Hierdoor kunnen de belangen van inwoners en de gemeenschap in de Hoeksche Waard worden behartigd. Door vraagstukken op de juiste manier in te schatten en de samenwerking hierop op af te stemmen, kan beter worden aangesloten op de belangen van de inwoners, ondernemers en verenigingen.

Als samenleving moeten we samen oplossingen bedenken voor ingrijpende uitdagingen, denk aan het terugdringen van CO2-uitstoot, woningen en wijken bouwen die klimaat adaptief zijn, herstellen van biodiversiteit, en het terugdringen van voedselverspilling en afvalstromen. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van uitdagingen die diep ingrijpen in ons dagelijks leven. Maak het jezelf als gemeente daarom niet te gemakkelijk, en nodig juist die inwoners uit die de pijnpunten ook daadwerkelijk ervaren. Niet alleen nu, maar vooral ook later. Het zijn jongeren en jonge gezinnen die betaalbare energie neutrale woningen willen. Het zijn de boeren die de omslag naar natuur inclusieve en kringlooplandbouw moeten kunnen maken. En het zijn de sporters en omwonenden die de impact van het nieuwe zwembad in Numansdorp gaan ervaren.

Bij het betrekken van inwoners moeten wij ons goed realiseren dat inspraak alleen niet meer voldoende is. Inwoners moeten meer invloed krijgen; in sommige gevallen zelfs wel via een formeel burgerberaad. Natuurlijk betekent dit minder vrijheid van het gemeentebestuur om afwijkend van de inbreng van de inwoner te besluiten. Als gemeentebestuur moet je hier niet voor terugdeinzen en als politiek heb je de taak altijd verbonden te blijven met de inwoners.

In de afgelopen maanden ging het in de programma- en ontwerpfase van het nieuwe zwembad in Numansdorp bijna mis. Verenigingen en projectleiding stonden recht tegenover elkaar. “De samenwerking die wij als fractie met verschillende sportverenigingen en enkele inwoners rondom het nieuwe zwembad in Numansdorp hebben opgezet, heeft ervoor gezorgd dat er eindelijk weer schot in de zaak zit. Corona of niet, samenwerken kan altijd. Het is een kwestie van mindset en vertrouwen in elkaar”, ligt Erwin Niedeveld toe.

Op dit moment wordt in de Hoeksche Waard gewerkt aan participatiebeleid. Wat Lokalen Hoeksche Waard betreft verdienen alle inwoners het als grootste belanghebbende te worden gezien en gehoord! Leer de Hoeksche Waard vormgeven door vragen te stellen, luisteren en samen vorm te geven aan onze Hoeksche Waard.

Inwonerparticipatie is niet voor op het toneel, maar is noodzakelijk. Inwoners moeten actief betrokken worden bij het ontwerpen en maken van afspraken in het participatiebeleid van de Hoeksche Waard. Als het aan de fractie van Lokalen Hoeksche Waard ligt worden juist nu jongeren en jonge gezinnen betrokken in de werkgroep participatiebeleid. 

Zwembus

Onlangs werden we geconfronteerd dat de zwembus van Heinenoord naar Gravendeel komt te vervallen per 1-1-2020

De subsidie is tot stand gekomen, omdat de sponsoren waren weggevallen. De Zwembus zat dus niet in de prestatieafspraken met de gemeente, maar is met een aanvullende subsidie betaald voor de duur van twee jaar. De oplossing was altijd al tijdelijk bedoelt en is dan zeker niet duurzaam.

De gemeente gaat uit van de eigenkracht ! Zelf doen als het kan en ondersteuning als het moet. De ondersteuning kan zeker georganiseerd worden vanuit de gemeente.

Lokalen Hoeksche waard vindt sport en beweging erg belangrijk en betreuren, dan ook dat de zwembus komt te vervallen. Afgezien van wegvallen van bus verbinding, moeten we niet onderschatten wat het sociale aspect is en nu was van deze zwembus.

We hebben de Wethouder gevraagd om aandacht besteden aan het sociale aspect van de zwembus, Daarbij of dit nou echt de enige oplossing is en of de wethouder ons in maart wil informeren of alle gebruikers van de Zwembus voorzien is van een vervoersoplossing.