ANBI

Beleidsplan Vereniging Lokalen Hoeksche Waard versie 2021

Vereniging: Lokalen Hoeksche Waard

RSIN: 815136882

contact: secretaris@lokalenhoekschewaard.nl

Bestuur:

 • Voorzitter: Dick Slob

 • Penningmeester: Piet Baars

 • Secretaris (tijdelijk): Leo Kerpel

 • Algemeen bestuurslid: Britt van Dalen

De aard van Lokalen Hoeksche Waard is een politieke partij, gezeteld in ’s-Gravendeel (gemeente Hoeksche Waard) en voert haar activiteiten uit uitsluitend binnen de gemeente Hoeksche Waard. De doelstelling van de politieke partij Lokalen Hoeksche Waard is het behartigen - en vertegenwoordigen van belangen van inwoners in het lokale - en regionale politieke stelsel door toepassing van en uitvoering geven aan haar beginselen, overeenkomstig de statuten.

Conform het Huishoudelijk Reglement, in het bijzonder artikel 7, streeft het bestuur naar - door uitvoering van haar taken – de realisatie van de doelstelling van de vereniging. De wijze waarop inkomsten door de vereniging worden gegenereerd en beheerd geschiedt overeenkomstig de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, te weten: Inkomsten worden verworven door middel van:

 1. Inning van contributie bij haar leden conform artikel 25 van het Huishoudelijk Reglement,

 2. Door middel van afdrachten door actieve raadsleden en wethouder(s), conform artikel 25 van het Huishoudelijk Reglement en de gemaakte afspraken in de door de ALV vastgestelde begroting. De afgelopen jaren (2019 en 2020) was dat 2% van de wedde.

 3. Donaties, conform artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement.

Het beheer van de financiële middelen van de vereniging:

 1. Is een taak van het bestuur, in het bijzonder van de penningmeester, conform artikel 7 van het Huishoudelijk reglement.

 2. De taken van de penningmeester zijn omschreven in artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement.

 3. De wijze waarop de financiële administratie wordt gevoerd is ter beoordeling van de in artikel 16 genoemde kascontrolecommissie.

 4. Tijdens de ALV wordt de Jaarrekening na goedkeuring door de Kascontrolecommissie, ter besluitvorming voorgelegd aan de ALV.

Na goedkeuring door de ALV wordt de penningmeester decharge verleend voor het gevoerde financieel beleid en administratie; één en ander conform het Huishoudelijk Reglement, artikel 16. 5. Er worden door de vereniging aan leden geen loon of vergoedingen uitgekeerd anders dan gemaakte onkosten.

Bij ontbinding van de partij zullen - overeenkomstig de Statuten, artikel 27, lid 3 - de (materiële) eigendommen, voor zover niet nodig voor de betaling van schulden, geeft het ontbindingsbesluit een met doel van de partij strekkende bestemming.