Beginsel- programma

Inleiding

Overeenkomstig artikel 3, lid 3.2 van de Statuten, stelt de ALV een Beginselprogramma vast.

In dit Beginselprogramma geeft Lokalen Hoeksche Waard aan waar zij voor staat en vanuit welke gedachten en waarden zij opereert. In grote lijnen geeft het de doelen aan die worden nagestreefd en hoe LHW daaraan werkt. Dit is richtinggevend, geeft duidelijkheid en verbindt ons. Voorafgaand aan elke gemeenteraadsverkiezing worden deze punten telkens opnieuw besproken met onze leden. De maatschappij verandert immers ook op veel vlakken.


Visie

De Hoeksche Waard vormt als nationaal landschap een relatief rustpunt in een zeer dynamische omgeving. Het is die combinatie van rust en dynamiek, samen met een grote gemeentelijke oppervlakte, met authentieke dorpen en buurtschappen en waarin veel ondernemers actief zijn, die de directe leefomgeving van inwoners van de Hoeksche Waard dagelijks beïnvloedt. Enerzijds is er sprake van een zich terugtrekkende (rijks)overheid en meer decentrale bevoegdheid bij gemeenten, anderzijds zien we een overheid die ogenschijnlijk haar eigen plan trekt, zonder naar de stem van de inwoners te luisteren. Dat vinden wij niet van deze tijd.


Lokalen Hoeksche Waard wil haar inwoners en ondernemers “een stem geven”, zodat deze

in de gemeenteraad duidelijk wordt gehoord.


Missie

Lokalen Hoeksche Waard is een lokale politieke partij die zich als krachtige bestuurderspartij inzet voor de belangen van de inwoners en ondernemers van de gemeente Hoeksche Waard en is onafhankelijk van landelijke of provinciale politiek. Vergrijzing, ontgroening, energietransitie, decentralisering, mobiliteit, werkgelegenheid, onderwijs, gezondheid, cultuur, milieu, wonen, recreatie en wat al niet meer, vragen om aandacht.


Lokalen Hoeksche Waard staat voor een sociaal, dynamisch en duurzaam beleid, waarbij met

betrokkenheid van belanghebbenden de lasten en de lusten van elke beslissing evenwichtig

worden afgewogen en goed worden verantwoord. Ruimtelijke ontwikkelingen toetsen wij aan

de kernkwaliteiten van het landschap.


Strategie

Iedereen moet lid kunnen zijn van Lokale Hoeksche Waard. De hoogte van de contributie mag daarvoor geen belemmering vormen. Lokalen Hoeksche Waard vormt een sterke fractie in de gemeenteraad, waarin zij zich laat bijstaan door leden en inwoners door vroegtijdig met hen van gedachten te wisselen, hun deskundigheid te benutten en hun ideeën en verwachtingen in te brengen. Het belangrijkste van met elkaar communiceren is vooral goed luisteren naar wat de ander zegt. Respect hebben voor elkaar. Dit geldt zowel voor de leden onderling als voor de relatie van de partij met alle belanghebbenden in de Hoeksche Waard.

Ook zal Lokalen Hoeksche Waard de inwoners, verenigingen, stichtingen en ondernemers actief benaderen en voor gesprek uitnodigen. Zij zal waar mogelijk deelnemen of zich laten vertegenwoordigen in organen die dienstbaar kunnen zijn aan de doelstellingen. Lokalen Hoeksche Waard is duidelijk en doelgericht. Begrijpelijke taal voor iedereen. Dat geldt voor het praten, maar zeker ook voor het schrijven. Het gebruik van moeilijke woorden maakt een partij niet belangrijk. Wat er werkelijk wordt gezegd en geschreven is van veel groter belang. En dat hoeft niet in heel lange zinnen.


Lokalen Hoeksche Waard wil voor iedereen maximaal bereikbaar zijn en de dialoog aangaan.


Kernwaarden:

  1. Mens voorop, zorg en bereikbaarheid op maat;

  2. Een onafhankelijke en pragmatische aanpak;

  3. Belangen van inwoners en verenigingen staan voorop;

  4. Een actieve en rechtvaardige samenleving;

  5. Ruimtelijke ontwikkelingen toetsen aan de kwaliteiten van landschap en biodiversiteit.


Slotbepaling

De ALV heeft op 14 augustus 2018 dit Beginselprogramma LHW vastgesteld.