Reglement Verkiezingen Kandidaten LHW 2022

Artikel 1. Algemeen

Overeenkomstig artikel 22, lid 11 van het Huishoudelijk Reglement heeft het bestuur en in navolging daarvan de ALV op 14 augustus 2018 besloten het hierna volgende af te spreken.


Artikel 2 - Begrippen (nog niet eerder gedefinieerd in de Statuten of Huishoudelijk reglement)

Lijstduwer: Een lijstduwer is iemand die omwille van lokale bekendheid binnen groeperingen zijn sympathie voor LHW kenbaar wil maken, maar geen functie in gemeenteraad of raads­raadscommissie wil vervullen.

Kandidaten Commissie: De Kandidaten Commissie (in het vervolg aangeduid als KC) is een door het bestuur ingestelde commissie, die tot taak heeft de werving en selectie van kandidaten voor de kieslijst LHW.

Kandidatenlijst: Is een overzicht van kandidaten die door de KC volgordelijk wordt aangeboden aan het bestuur.


Artikel 3 - Voorwaarden voor kandidatuur

 1. Uitsluitend leden van LHW, die tenminste op de datum dat de verkiezingen worden gehouden één jaar lid zijn, kunnen zich namens LHW kandidaat stellen voor een lidmaatschap van de gemeenteraad of voor een commissie.

 2. Het is leden van commissies, gemeenteraad of college namens LHW, niet toegestaan om lid te zijn van een andere (landelijke) politieke partij.

 3. In het geval van tussentijdse vervanging van wethouders, kan het bestuur dispensatie verlenen van de eis zoals genoemd in lid 2 van dit artikel.

 4. Voor zitting in commissies, gemeenteraad en college van B&W, dient het lid een "Verklaring Omtrent Gedrag" (VOG) en een overzicht omtrent functies en nevenfuncties te overleggen.

 5. Kandidaten moeten voldoen aan de eisen die de wet stelt aan hun kandidatuur en zij dienen vooraf schriftelijk aan het bestuur van LHW te verklaren of zij voornemens zijn bij verkiezing of benoeming hun functie daadwerkelijk en voor de volledige periode – termijn te gaan uitoefenen.

 6. Leden die zich kandidaat stellen voor een plaats op de kandidatenlijst geven daarmee tevens blijk van beschikbaarheid voor hetzij lidmaatschap van de gemeenteraad, hetzij lidmaat­schap van een of meer Commissie(s).

 7. Personen op de kandidatenlijst en wethouders aanvaarden zonder enig voorbehoud de verplichting om bij zitting in de gemeenteraad een jaarlijkse bijdrage van 3% van de bruto-inkomsten te storten in de kas van LHW. De hier bedoelde stortingen hebben onder meer tot doel de opbouw van een verkiezings­fonds.

 8. Het bestuur kan in bijzonder gevallen afwijken van de in dit artikel lid 1 genoemde termijn.


Artikel 4 - Samenstelling en omvang kandidatenlijst

 1. De samenstelling van de kandidatenlijst dient de continuïteit van de fractie te borgen. Er wordt naar gestreefd de LHW fractie een mengeling te laten zijn van kort en lang zittende raads­leden, uit het oogpunt van continuïteit.

 2. Het streven is om op de kandidatenlijst minimaal zoveel kandidaten te plaatsen als er raads­zetels zijn.


Artikel 5 - Kandidaten Commissie

 1. De KC is ingesteld door het bestuur en bij voorkeur samengesteld uit de leden van LHW (zie ook artikel 31 van het HHR).

 2. De KC wordt op voorstel van het bestuur circa een jaar vóór de verkiezingen, ingesteld en bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van 5.

 3. De KC bestaat uit 5 leden uit de besturen van de 5 huidige gemeenten in de Hoeksche Waard, aangevuld met een vertegenwoordiger namens alle éénmansfracties en een onafhankelijk externe voorzitter. Aan de KC wordt zo nodig een secretaris toegevoegd. De secretaris heeft geen inhoudelijke rol en stemrecht in de KC.

 4. De KC acteert volledig in beslotenheid en vertrouwelijkheid. Leden van de KC zijn absoluut eerlijk, integer en onafhankelijk. Zij beschikken over aantoonbare politieke, bestuurlijke of maatschappelijke ervaring op senioren niveau.

 5. De rol van de externe voorzitter gebaseerd op zijn/haar ervaring, is vooral gericht op het bevorderen van kwaliteit van de kandidaten, streven naar consensus in besluitvorming en indien nodig “knopen doorhakken”.

 6. In de KC hebben geen zitting personen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 7. De KC heeft tot taak om kandidaten te werven die passen binnen het door het bestuur opgestelde en door de ALV vastgestelde profiel “Lid gemeenteraad”.

 8. De KC heeft tevens tot taak het samenstellen van de ontwerp-kandidatenlijst voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen en wethouders in volgorde van keuze (1e, 2e, 3e enz.) aan te wijzen.

 9. De hierna volgende criteria worden onder meer gebruikt bij de beoordeling van kandidaten:

  1. De kandidaat:

  • Is gemotiveerd om zitting te nemen in de gemeenteraad en of commissie(s).

  • Beschikt over een HBO werk- en denkniveau. Dit HBO werk- en denkniveau kan ook zijn verkregen door een MBO opleiding in combinatie met op het zelfde niveau verkregen werkervaring. Tevens kan door specialisatie worden voldaan aan de eis HBO werk- en denkniveau.

  • Beschikt over voldoende strategische-, tactische-, operationele – en bestuurlijke kennis en ervaring om dat toe te passen in denken en handelen.

  • Goede communicatieve (debat) – en schriftelijke vaardigheden.

  • Goed kunnen plannen en organiseren.

  • Is integer en eerlijk.

  • Staat achter het Verkiezingsprogramma LHW en voert het uit.

  • Is bereid een CV te overleggen inclusief minimaal twee referenties.

 1. De kandidaatstellingsperiode wordt tijdig aan de leden bekendgemaakt en begint uiterlijk 9 maanden, voor de datum van indiening van de kandidatenlijst ingevolge de kieswet.

 2. De KC werkt vertrouwelijk, onafhankelijk en in beslotenheid (zie hiervoor tevens het HHR, artikel 31).

 3. De conceptkandidatenlijst wordt door de voorzitter namens de KC aangeboden en zo nodig toegelicht aan het bestuur.

 4. Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de gestelde termijnen in dit artikel.


Artikel 6 - Ontwerp-kandidatenlijst

 1. Alle leden van LHW worden uiterlijk vier maanden vóór de verkiezingen, schriftelijk uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

 2. De KC informeert alle kandidaatsraadsleden op welke positie hij/zij zal worden geplaatst op de ontwerp kandidatenlijst.

 3. Kandidaten worden in de gelegenheid gesteld een reactie op de kandidatenlijst aan de KC te geven.

 4. De KC dient uiterlijk twee maanden voor de ALV, haar advies (de ontwerp kandidatenlijst en volgorde), inclusief de in lid 3 ontvangen reacties, in bij het bestuur.

 5. Het bestuur stelt overeenkomstig het advies van de KC de volgorde van de kandidatenlijst in concept vast en legt deze voor aan de leden. Voor de stemmingsprocedure, zie artikel 7.

 6. Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de gestelde termijnen in dit artikel.


Artikel 7 - Kandidatenlijst en stemmingsprocedure

 1. Stemrecht voor de kandidatenlijst hebben alleen leden die op het moment van stemming langer dan een jaar lid zijn van LHW.

 2. Persoonlijke - en gevoelige informatie die in beslotenheid tussen KC en kandidaten is gewisseld, blijft binnen de KC en vertrouwelijk van aard.

 3. De vergadering van de ALV aangaande de stemmingen over de kandidatenlijst vindt in beslotenheid (achter gesloten deuren) plaats. Alle niet leden van de LHW, worden niet toegelaten tot dat deel van de vergadering.

 4. Voorafgaande aan de stemming, kan van kandidaten worden gevraagd of zij zich aan de ALV willen voorstellen en presenteren.

 5. Een daartoe strekkend stemmingsformulier wordt tijdig vóór de ALV per mail aan de leden ter beschikking gesteld, die na invulling per mail kunnen worden geretourneerd aan de KC. De volgorde van de kandidaten op de kieslijst wordt bepaald door de laagste score (wordt nummer 1 op de kieslijst) oplopend naar de hoogste score (wordt nummer N op de kieslijst).

 6. Het bestuur presenteert de Kandidatenlijst inclusief de voorgestelde volgorde van de kandidaten aan de ALV en verzoekt de kandidatenlijst vast te stellen.

 7. Over de kandidaat-wethouders en de keuzevolgorde zoals deze door de KC wordt geadviseerd (artikel 5, lid 7), wordt niet gestemd.

 8. Indien en alleen als de ALV in meerderheid het voorstel van het bestuur met zwaarwegende argumenten verwerpt, zal de KC op basis van de door de ALV gegeven argumenten, zich beraden en een (nieuw) voorstel aan het bestuur voorleggen.

 9. Het bestuur presenteert dan de – al of niet gecorrigeerde – definitieve kandidatenlijst in dezelfde ALV waarover vervolgens geen stemming meer zal plaatsvinden.

 10. Verkiezing op nummer 1 van de kieslijst betekent niet automatisch verkiezing als fractievoorzitter. Voor een nadere toelichting, zie hiervoor het “Fractiereglement”.

 11. Om de privacy en integriteit van kandidaten te kunnen waarborgen en beschermen, is het de leden in deze periode niet toegestaan om over personen, de kandidatenlijst of anders, te communiceren met derden.

 12. Indien een lid zich schuldig maakt aan het schenden van de in het voorgaande lid bedoelde vertrouwelijkheid, dan zal het bestuur gepaste maatregelen treffen.

 13. Na vaststelling van de kandidatenlijst maakt het bestuur de definitieve kandidatenlijst openbaar en draagt zorg voor opslag of vernietiging van alle correspondentie en verslagen van de KC, conform de wettelijke eisen die daaromtrent gelden.


Artikel 8 - Inlevering kandidatenlijst bij hoofdstembureau

Het bestuur draagt na instemming door de ALV, zorg voor tijdige indiening van de definitieve kandidatenlijst bij het centraal stembureau, voorzien van alle gegevens die de kieswet vraagt en uiterlijk op het daartoe in de wet gestelde tijdstip.


Artikel 9 - Slotbepaling

 1. Van de in artikelen 5, 6 en artikel 7 genoemde termijnen, wordt alleen afgeweken bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018.

 2. Indien dit reglement afwijkt van de wet, dan geldt de wet. In alle overige gevallen wordt door het algemeen bestuur besloten op basis van redelijkheid en billijkheid.

 3. Dit Reglement kan met instemming en of op voordracht van de ALV worden gewijzigd.

 4. Besluitvorming over wijziging van dit Reglement, geschiedt in de ALV bij gewone meerderheid van stemmen (de helft + 1).

 5. Dit Reglement kan worden aangehaald met de volgende titel: “Reglement Verkiezingen Kandidaten LHW 2018”.