Waar zet Lokalen Hoeksche Waard op in ?

Lokalen Hoeksche Waard 2

Mens voorop, zorg en bereikbaarheid op maat

Als jonge of oudere inwoner, vrijwilliger, mantelzorger of lid van een vereniging, hebben we allemaal met elkaar te maken. Zeker op een eiland als de Hoeksche Waard. Een samenleving maak je, door samen met elkaar dingen te organiseren of te doen. De mens, u dus, moet daarom centraal staan bij alles wat een gemeente bedenkt of doet. Zeker als het gaat om zorg voor elkaar bij ziekte, eenzaamheid of ouderdom; zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn zonder ingewikkelde procedures en formulieren. Maar ook bereikbaarheid van vrienden, familie of kennissen die wat verder op wonen is belangrijk. Daarom heeft Lokalen Hoeksche waard als belangrijkste punt: Mens voorop, zorg en bereikbaarheid op maat.

Een onafhankelijke en pragmatische aanpak

Lokalen Hoeksche Waard heeft geen last van standpunten van landelijke partijen die vaak geen oplossing bieden voor lokale situaties en wensen. Door deze onafhankelijkheid kunnen wij zaken praktisch en onafhankelijk beoordelen op wat haalbaar, zinvol en redelijk is en aansluit bij de wensen van de inwoners van de Hoeksche Waard. Regels zijn nodig om chaos in de samenleving te voorkomen, maar regels mogen het vrijwilligers, inwoners of ondernemers niet onnodig lastig maken bij hun werkzaamheden. Wij willen onnodige regels en verordeningen afschaffen en zaken die niet geregeld zijn per geval onafhankelijk en pragmatisch beoordelen.

Lokalen Hoeksche Waard 3

Belangen van inwoners zijn leidend

Het is belangrijk dat u zo vroeg mogelijk betrokken wordt bij plannen die in uw omgeving spelen. Of het nu gaat om bouwplannen voor woningen of het opbreken van de straat; samen met uw buurt of een dorpsraad geeft wat uw visie is en hoe de overlast tot een minimum beperkt kan blijven. Wij willen dat u veilig en gezond kan wonen, werken en recreëren met de benodigde winkels en scholen in de buurt.

Sport, Kunst en Cultuur moet worden gepromoot onder jong en oud, omdat het zorgt voor ontspanning en energie geeft voor creativiteit. De activiteiten die door (sport) verenigingen in uw dorp worden georganiseerd zijn van invloed op uw woongenot. De wijze van wonen en de wijze waarop dorpsbewoners en verenigingen actief met elkaar omgaan, bepalen mede de cultuur van het dorp of buurt. Die lokale sfeer willen we versterken door de verenigingen met hun vele vrijwilligers te ondersteunen bij wat ze nodig hebben. Onze derde speerpunt is dan ook; Belangen van inwoners, dus die van u, zijn voor ons leidend.

Een actieve en rechtvaardige samenleving

Wij staan voor een actieve gemeente die initiatieven stimuleert en daar waar mogelijk ondersteunt, maar ook zorgt voor voldoende en goede voorzieningen zoals sportvelden, buurthuizen, speelplaatsen enz. Het welzijn en welbevinden van onze inwoners gaat boven lage lokale belastingen, zonder onnodig boven het landelijk gemiddelde te stijgen.

De gemeente zoekt actief de samenwerking met inwoners, verenigingen en bedrijven. Daarbij rekenen we ook op de kracht en inzet van onze inwoners. Maar inwoners die niet zo zelfredzaam zijn moeten extra begeleiding en ondersteuning krijgen. Deze actieve samenwerking vraagt een andere bestuursstijl waarbij inwoners door buurtbijeenkomsten, digitale enquêtes en peilingen worden betrokken en kunnen corrigeren.

In een rechtvaardige samenleving moet iedereen zich binnen en buiten veilig en vrij kunnen voelen. De wijkagent moet gemakkelijk bereikbaar zijn en inwoners moeten ook weten wie hun wijkagent is. De vrijwilligers die met inwoners de buurtpreventie organiseren gaan we extra ondersteunen.

Lokalen Hoeksche Waard 6

Ruimtelijke ontwikkelingen toetsen aan de gevolgen voor mens, plant, dier, landschap

De Hoeksche Waard wordt geprezen en gewaardeerd om de rust, ruimte en groene karakter. Door groei van bevolking en economie kunnen deze kwaliteiten onder druk komen te staan. Plannen die van invloed zijn op de buitenruimte en het landschap willen we samen met inwoners en een “kwaliteitsteam Hoeksche Waard” voorbereiden. Dat geldt ook voor de vele monumenten, het cultureel erfgoed en natuur & landschap. Natuurlijk willen wij dat iedereen, jong en oud, een passende woning krijgt die voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd, zodat iedereen zich thuis voelt in de Hoeksche Waard. Wat ons betreft komen er energie neutrale woningen waarbij extra aandacht is voor vermindering van gebruik of verbruik van grondstoffen en energie. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij richten ons vooral op het opwekken van alternatieve energie, zoals zonnepanelen op daken, zonneweiden, getijdencentrales in het Spui, bodemenergie en biomassa.

Stimuleren gezond economisch- en ondernemersklimaat

Ondernemers moeten de ruimte krijgen om zich in de Hoeksche Waard te vestigen of hun onderneming voort te zetten. Een gunstig ondernemersklimaat is niet alleen goed voor de werkgelegenheid maar ook voor de levendigheid in onze dorpen. Daarbij past ook goed lokaal MBO onderwijs om de broodnodige vakmensen op te leiden. Goede bereikbaarheid van dorpen, winkels, bedrijven(terreinen), voldoende parkeergelegenheid voor vrachtwagens en verbetering van de digitale verbindingen door bijvoorbeeld glasvezelkabel zijn noodzakelijk

De verdere ontwikkeling van toerisme is economisch van groot belang en moet vooral gericht zijn op de beleving van rust, ruimte en het open en groene karakter. Wij vinden dat de promotie van de Hoeksche Waard als toeristisch gebied als speerpunt door de nieuwe gemeente slagvaardiger moet worden aangepakt met oog voor een goede balans tussen toerisme en woon-en leefklimaat.

Vrij liggende (snel)fietspaden/stroken dragen bij aan de beleving van rust en ruimte in de Hoeksche Waard en zorgen voor extra goede verbindingen tussen de dorpen.

Lokalen Hoeksche Waard 8

Ons ontmoeten?