Nieuws

01-04-2021

“Afspraken maken? Betrek jongeren!”

Het wordt tijd dat wij leren luisteren naar onze jongere generatie en aan die inwoners vragen leren stellen om wie het uiteindelijk allemaal draait. Het is gelukkig allang geen hype meer; het betrekken van inwoners bij het creëren van beleid binnen de Hoeksche Waard. Geen bijeenkomst of vergadering van de gemeenteraad gaat voorbij of de term participatie wordt wel genoemd. Met enkel het benoemen van de term participatie, heb je de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nog niet betrokken.

Volgens Erwin Niedeveld, fractielid bij Lokalen Hoeksche Waard, moet dit echt veel beter: “Per onderwerp moet vooraf helder zijn op welk moment inwoners betrokken worden en welke invloed zij daarbij hebben.” Dit kan variëren van informeren tot aan meebeslissen. Hier moet geen discussie meer over kunnen bestaan. Het betrekken van inwoners moet daarom gebeuren vanuit een gedeelde visie en concrete afspraken. Hierdoor kunnen de belangen van inwoners en de gemeenschap in de Hoeksche Waard worden behartigd. Door vraagstukken op de juiste manier in te schatten en de samenwerking hierop op af te stemmen, kan beter worden aangesloten op de belangen van de inwoners, ondernemers en verenigingen.

Als samenleving moeten we samen oplossingen bedenken voor ingrijpende uitdagingen, denk aan het terugdringen van CO2-uitstoot, woningen en wijken bouwen die klimaat adaptief zijn, herstellen van biodiversiteit, en het terugdringen van voedselverspilling en afvalstromen. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van uitdagingen die diep ingrijpen in ons dagelijks leven. Maak het jezelf als gemeente daarom niet te gemakkelijk, en nodig juist die inwoners uit die de pijnpunten ook daadwerkelijk ervaren. Niet alleen nu, maar vooral ook later. Het zijn jongeren en jonge gezinnen die betaalbare energie neutrale woningen willen. Het zijn de boeren die de omslag naar natuur inclusieve en kringlooplandbouw moeten kunnen maken. En het zijn de sporters en omwonenden die de impact van het nieuwe zwembad in Numansdorp gaan ervaren.

Bij het betrekken van inwoners moeten wij ons goed realiseren dat inspraak alleen niet meer voldoende is. Inwoners moeten meer invloed krijgen; in sommige gevallen zelfs wel via een formeel burgerberaad. Natuurlijk betekent dit minder vrijheid van het gemeentebestuur om afwijkend van de inbreng van de inwoner te besluiten. Als gemeentebestuur moet je hier niet voor terugdeinzen en als politiek heb je de taak altijd verbonden te blijven met de inwoners.

In de afgelopen maanden ging het in de programma- en ontwerpfase van het nieuwe zwembad in Numansdorp bijna mis. Verenigingen en projectleiding stonden recht tegenover elkaar. “De samenwerking die wij als fractie met verschillende sportverenigingen en enkele inwoners rondom het nieuwe zwembad in Numansdorp hebben opgezet, heeft ervoor gezorgd dat er eindelijk weer schot in de zaak zit. Corona of niet, samenwerken kan altijd. Het is een kwestie van mindset en vertrouwen in elkaar”, ligt Erwin Niedeveld toe.

Op dit moment wordt in de Hoeksche Waard gewerkt aan participatiebeleid. Wat Lokalen Hoeksche Waard betreft verdienen alle inwoners het als grootste belanghebbende te worden gezien en gehoord! Leer de Hoeksche Waard vormgeven door vragen te stellen, luisteren en samen vorm te geven aan onze Hoeksche Waard.

Inwonerparticipatie is niet voor op het toneel, maar is noodzakelijk. Inwoners moeten actief betrokken worden bij het ontwerpen en maken van afspraken in het participatiebeleid van de Hoeksche Waard. Als het aan de fractie van Lokalen Hoeksche Waard ligt worden juist nu jongeren en jonge gezinnen betrokken in de werkgroep participatiebeleid.